Część III przepisy szczególne

Przepisy szczególne dotyczące statków pasażerskich

Artykuł 19.01 Przepisy ogólne Następujące przepisy nie mają zastosowania: artykuł 3.02 ust. 1 lit. b); artykuły 4.01?4.03; artykuł 8.08 ust. 2 zdanie drugie, i ust. 7; artykuł 10.14 ust. 3 zdanie drugie przy napięciu znamionowym powyżej 50V. Zakazuje się stosowania następujących urządzeń na statkach pasażerskich: lamp zasilanych gazem płynnym lub paliwem płynnym zgodnie z art […]

Wymagania szczególne dla żaglowych statków pasażerskich niepływających po renie (rejon R)

Artykuł 20.01 Zakres zastosowania części II i III Oprócz przepisów części II i III wymagania zawarte w niniejszym rozdziale mają dodatkowo zastosowanie do żaglowych statków pasażerskich pływających po Renie (Rejon R). Artykuł 20.02 Wyjątki dla określonych typów żaglowych statków pasażerskich W odniesieniu do żaglowych statków pasażerskich o LWL nieprzekraczającym 45 m i maksymalnej dopuszczalnej liczbie […]

Postanowienia szczegółowe dla jednostek przeznaczonych do łączenia w zestawy pchane, holowane lub sprzężone

Artykuł 21.01 Jednostki pchające Jednostki przeznaczone do pchania powinny być zaopatrzone w odpowiednie urządzenia do pchania. Muszą być tak zaprojektowane i wyposażone, aby: umożliwić łatwe i bezpieczne przejście na pchaną jednostkę, również gdy użyto urządzeń sprzęgających; umożliwić zajęcie stałego położenia względem sprzężonej(-ych) jednostki (jednostek) oraz uniknąć przemieszczania się jednostek względem siebie.  Jeśli do sprzęgania stosowane […]

Postanowienia szczegółowe dla urządzeń pływających

Artykuł 22.01 Przepisy ogólne Rozdziały 3, 7-14 i 16 stosuje się do urządzeń pływających w odniesieniu do budowy i wyposażenia.Urządzeń pływających z napędem mechanicznym dotyczą dodatkowo przepisy rozdziałów 5 i 6.Napędy pozwalające jedynie na niewielkie przemieszczenia nie są uznawane za napędy mechaniczne. Artykuł 22.02 Odstępstwa artykuł 3.03 ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio; artykuł […]

Przepisy szczególne dotyczące łodzi roboczych

Artykuł 23.01 Warunki pracy Łodzie robocze opisane w świadectwie wspólnotowym, określonym w cześci I lub II załącznika V, mogą pływać poza miejscem pracy tylko, jeśli są niezaładowane.Ograniczenie to powinno być umieszczone w świadectwie wspólnotowym. W tym celu łodzie robocze powinny posiadać zaświadczenie wydane przez upoważnione organy, określające czas trwania prac i granice geograficzne miejsca pracy […]

Przepisy szczególne dotyczące tradycyjnych jednostek pływających

Artykuł 24.01 Zastosowanie części II i III Tradycyjne jednostki pływające budowane są zgodnie z zasadami dobrych praktyk w zakresie budownictwa okrętowego, zgodnie z warunkami technicznymi wybranego okresu historycznego.Stan budowy, wyposażenia i wyposażenia tradycyjnej jednostki pływającej jest co najmniej zgodny z przepisami krajowymi państwa członkowskiego, w którym tradycyjna jednostka pływająca była pierwotnie eksploatowana w tej dacie […]

Przepisy szczególne dotyczące statków morskich

Artykuł 25.01 Przepisy dotyczące Renu (Rejon R) Statki morskie uprawiające żeglugę na Renie powinny spełniać odpowiednie krajowe i międzynarodowe przepisy dotyczące wymagań technicznych w zakresie budowy, wyposażenia i środowiska statków morskich oraz musi być to możliwe do potwierdzenia za pomocą niezbędnych świadectw. Statki morskie muszą spełniać następujące przepisy niniejszego Standardu oprócz wymogów określonych w ust. […]

Przepisy szczególne dotyczące statków rekreacyjnych

Artykuł 26.01 Zastosowanie części II Statków rekreacyjnych dotyczą przepisy: z rozdziału 3:artykuł 3.01, art. 3.02 ust. 1 lit. a) i ust. 2, art. 3.03 ust. 1 lit. a) i ust. 6 oraz art. 3.04 ust. 1; rozdział 5; z rozdziału 6:artykuł 6.01 ust. 1 i art. 6.08; z rozdziału 7:artykuł 7.01 ust. 1 i 2, […]

Przepisy szczególne dotyczące kontenerowców

Artykuł 27.01 Przepisy ogólne Przepisy tego rozdziału stosuje się dla kontenerowców, jeżeli zgodnie z przepisami nawigacyjnymi obowiązującymi w państwach członkowskich wymagane są dokumenty stateczności.Dokumenty stateczności muszą być sprawdzone lub przedłożone do sprawdzenia przez organ inspekcyjny oraz opatrzone odpowiednią pieczęcią. Dokumenty stateczności muszą dostarczyć kapitanowi zrozumiałych informacji o stateczności statku przy każdym rodzaju załadunku.Dokumenty stateczności muszą […]

Przepisy specjalne dotyczące jednostek dłuższych niż 110 m

Artykuł 22a.02 Zastosowanie części II W dodatku do części II, dla statków dłuższych niż 110 m stosuje się art.22a.03-22a.05. Artykuł 22a.03 Wytrzymałość Odpowiednia wytrzymałość kadłuba zgodnie z art. 3.02 ust. 1 lit. a) (wytrzymałość wzdłużna, poprzeczna i miejscowa) powinna być zweryfikowana za pomocą zaświadczenia wystawionego przez uznaną instytucję klasyfikacyjną. Artykuł 22a.04 Pływalność i stateczność Dla […]

Przepisy szczególne dla statków o dużej prędkości

Artykuł 29.01 Przepisy ogólne Statki o dużej prędkości nie mogą być budowane jako łodzie kabinowe. Następujące instalacje są niedozwolone na statku o dużej prędkości: urządzenia wyposażone w palniki z knotami zgodnie z art. 16.02; piece olejowe z palnikami parowymi zgodnie z art. 16.03 and 16.04; urządzenia grzewcze na paliwo stałe zgodnie z art. 16.07; instalacje […]

Przepisy szczególne dotyczące jednostek wyposażonych w urządzenia napędowe lub mechanizmy pomocnicze napędzane paliwami o temperaturze zapłonu równej lub niższej niż 55 stopni C

Artykuł 30.01 Przepisy ogólne Dla celów niniejszego rozdziału ?urządzenia napędowe i mechanizmy pomocnicze? oznaczają urządzenia napędzane paliwami, obejmujące: zbiorniki paliwa i przyłącza zbiornika, systemy przygotowania gazu, orurowanie i zawory, silniki i turbiny, systemy kontroli, nadzoru i bezpieczeństwa. W drodze odstępstwa od art. 8.01 ust. 3 i art. 8.05 ust. 1,6,9,11 i 12 oraz przepisów rozdziału […]

Przepisy szczególne dotyczące statków pływających przy minimalnej liczbie członków załogi

Artykuł 31.01 Wyposażenie statków W odniesieniu do statków motorowych, pchaczy, zestawów pchanych i statków pasażerskich, zgodność lub brak zgodności z przepisami art. 31.02 lub art. 31.03 powinna być ujęta w nr 47 świadectwa zdolności żeglugowej przez organ inspekcyjny. Artykuł 31.02 Standard S1 Systemy napędowe powinny być zaprojektowane w taki sposób, że prędkość może być zmieniana, […]

  • Dokument utworzony 9 grudnia 2021
  • Autor dokumentu Igor Szyjan
  • Ostatnia modyfikacja 9 grudnia 2021
  • Autor modyfikacji Igor Szyjan
Skip to content