Dokumenty bezpieczeństwa statku

Statek może być dopuszczony do żeglugi po uzyskaniu jednego z następujących dokumentów bezpieczeństwa statku:

Unijnego świadectwa zdolności żeglugowej

Uzupełniającego świadectwa zdolności żeglugowej

Tymczasowego unijnego świadectwa zdolności żeglugowej

Świadectwa zdolności żeglugowej

stwierdzających, że statek odpowiada wymaganiom bezpieczeństwa w zakresie:

 • budowy, jego stałych urządzeń i wyposażenia;
 • właściwości manewrowych;
 • ochrony wód, powietrza lub ochrony przed hałasem;
 • warunków sanitarnych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

W dokumencie bezpieczeństwa statku określa się także skład załogi niezbędny do zapewnienia bezpiecznej żeglugi.

Dokument bezpieczeństwa statku wydaje oraz przedłuża termin jego ważności Dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej na wniosek armatora.

Uznawanie dokumentów bezpieczeństwa

Uznaje się:

 • unijne świadectwo zdolności żeglugowej wydane przez właściwy organ innego niż Rzeczypospolita Polska państwa członkowskiego;
 • inny dokument dopuszczający statek do żeglugi wydany przez:
  • właściwy organ innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego zgodnie z obowiązującymi w państwach członkowskich przepisami o wzajemnym uznawaniu świadectw zdolności żeglugowej w żegludze śródlądowej;
  • właściwy organ państwa trzeciego zgodnie z obowiązującymi przepisami o wzajemnym uznawaniu świadectw zdolności żeglugowej w żegludze śródlądowej;
  • świadectwo wydane zgodnie z art. 22 Konwencji z dnia 17 października 1868 r. o żegludze na Renie, w brzmieniu nadanym zrewidowaną Konwencją z dnia 20 listopada 1963 r. o żegludze na Renie, zwanej dalej „Konwencją o żegludze na Renie”.
 • Dokument utworzony 14 listopada 2021
 • Autor dokumentu bialkowski
 • Ostatnia modyfikacja 4 marca 2022
 • Autor modyfikacji bialkowski
Skip to content