Świadectwo zdolności żeglugowej

Świadectwo zdolności żeglugowej wydaje się dla statku przeznaczonego do przewozu ładunków o nośności nie mniejszej niż 15 t, używanego do przewozu ponad 12 pasażerów oraz holowników lub pchaczy – innych niż:

 • statków o długości nie mniejszej niż 20 m,
 • statków, których iloczyn długości, szerokości i zanurzenia jest nie mniejszyniż 100 m3,
 • holowników i pchaczy przeznaczonych odpowiednio do holowania lub pchania statków, o których mowa powyżej, lub przemieszczania takich statków w zestawach sprzężonych, statków przeznaczonych do przewozu ponad 12 pasażerów,
 • statków przeznaczonych do wykonywania prac technicznych, utrzymania szlaków żeglugowych lub eksploatacji złóż kruszyw.

Dla statku innego niż wymieniony powyżej wydaje się uproszczone świadectwo zdolności żeglugowej.
Nie stosuje się do statku używanego wyłącznie do uprawiania sportu lub rekreacji bez napędu mechanicznego lub o napędzie mechanicznym o mocy silników mniejszej niż 75 kW.

W celu wydania świadectwa zdolności żeglugowej albo uproszczonego świadectwa zdolności żeglugowej statek podlega, na wniosek armatora, przeglądowi technicznemu przeprowadzanemu przez upoważniony w tym celu podmiot.

Przeglądowi technicznemu nie podlega statek używany wyłącznie do uprawiania sportu lub rekreacji bez napędu mechanicznego lub o napędzie mechanicznym o mocy silników mniejszej niż 75 kW.

Podmiot przeprowadzający przegląd techniczny statku wydaje dokument z przeglądu technicznego, w którym stwierdza, czy statek spełnia wymagania bezpieczeństwa w zakresie budowy statku, jego stałych urządzeń, wyposażenia, właściwości manewrowych, ochrony wód, powietrza lub ochrony przed hałasem.

Świadectwo zdolności żeglugowej i uproszczone świadectwo zdolności żeglugowej wydaje się na podstawie pozytywnych wyników przeglądu technicznego.

W przypadku gdy świadectwo zdolności żeglugowej albo uproszczone świadectwo zdolności żeglugowej zostało utracone lub uległo zniszczeniu, Dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej, który wydał to świadectwo, wydaje jego duplikat na wniosek armatora.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach statek nieposiadający świadectwa zdolności żeglugowej albo uproszczonego świadectwa zdolności żeglugowej może być dopuszczony do jednorazowej podróży niezwiązanej z eksploatacją na podstawie jednorazowego zezwolenia wydanego przez dyrektora urzędu żeglugi śródlądowej właściwego dla miejsca rozpoczęcia podróży.
W zezwoleniu określa się drogę wodną, warunki uprawiania żeglugi i termin ważności zezwolenia.

Wniosek o wydanie świadectwa zdolności żeglugowej

Do wniosku o wydanie świadectwa zdolności żeglugowej należy załączyć:

 • dokument z przeglądu technicznego;
 • świadectwo pomiarowe, jeżeli statek podlega obowiązkowi pomiarowemu;
 • decyzję Transportowego Dozoru Technicznego dopuszczającą do eksploatacji kotły parowe lub zbiorniki ciśnieniowe przeznaczone do procesów technologicznych, jeżeli statek jest wyposażony w takie kotły lub zbiorniki;

W przypadku statku nowo zbudowanego, przebudowanego lub wpisanego do rejestru po raz pierwszy, z wyłączeniem statku używanego do uprawiania sportu lub rekreacji, dodatkowo:

 • orzeczenie Państwowej Inspekcji Pracy o dopuszczeniu statku do eksploatacji pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • opinię wojewódzkiego inspektora sanitarnego o dopuszczeniu statku do eksploatacji pod względem wymagań sanitarnych;
 • w przypadku statku nowo zbudowanego lub przebudowanego używanego wyłącznie do uprawiania sportu lub rekreacji o napędzie mechanicznym o mocy silników 75 kW i większej, dodatkowo wyciąg z dokumentu rejestracyjnego.

Podstawę do wydania świadectwa zdolności żeglugowej stanowią kopie dokumentów wyżej wymienionych lub wyciągi z tych dokumentów oraz dodatkowo, dla statków do przewozu osób, statków o napędzie mechanicznym do przewozu rzeczy, a także pchania lub holowania, pozytywny wynik ich inspekcji przeprowadzonej przez organ wydający to świadectwo.

Termin ważności świadectwa zdolności żeglugowej

Świadectwo zdolności żeglugowej i uproszczone świadectwo zdolności żeglugowej wydaje się na czas oznaczony w zależności od rodzaju statku, nie dłuższy jednak niż:

 • 5 lat – w przypadku statku o napędzie mechanicznym;
 • 10 lat – w przypadku statku bez napędu mechanicznego.

Wniosek o wydanie świadectwa zdolności żeglugowej

 • Dokument utworzony 29 listopada 2021
 • Autor dokumentu Igor Szyjan
 • Ostatnia modyfikacja 26 marca 2024
 • Autor modyfikacji Igor Szyjan
Skip to content