Tymczasowe unijne świadectwo zdolności żeglugowej

Informacje ogólne

W przypadku zaistnienia okoliczności uniemożliwiających wydanie unijnego świadectwa zdolności żeglugowej Dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej może wydać tymczasowe unijne świadectwo zdolności żeglugowej dla statków, które podlegają wydaniu unijnego świadectwa zdolności żeglugowej, jeżeli w wyniku inspekcji zostanie stwierdzone, że statek posiada zdolność żeglugową.

Tymczasowe unijne świadectwo zdolności żeglugowej wydaje się na czas oznaczony w zależności od rodzaju i przeznaczenia statku, nie dłuższy jednak niż 6 miesięcy.

Statki podlegające wydaniu tymczasowego unijnego świadectwa zdolności żeglugowej

Tymczasowe unijne świadectwo zdolności żeglugowej wydaje się:

 • statkom, które za zgodą właściwego organu muszą odbyć podróż do określonego miejsca w celu uzyskania unijnego świadectwa zdolności żeglugowej;
 • statkom, których unijne świadectwo zdolności żeglugowej zostało przedłożone właściwemu organowi w celu dokonania w nim zmian wynikających ze zmiany nazwy lub właściciela, wszelkich ponownych pomiarów, a także ze zmiany rejestracji lub portu macierzystego;
 • statkom, których armator złożył wniosek i oczekuje na wystawienie duplikatu unijnego świadectwa zdolności żeglugowej;
 • statkom, którym właściwy organ odmówił wydania, przedłużenia lub cofnął unijne świadectwo zdolności żeglugowej, a jego armator odwołał się od jednej z tych decyzji;
 • statkom, których unijne świadectwo zdolności żeglugowej jest w trakcie opracowania po pozytywnie zakończonej inspekcji technicznej;
 • statkom, w przypadku gdy nie są spełnione wszystkie warunki wymagane dla wydania unijnego świadectwa zdolności żeglugowej;
 • statkom, których stan na skutek uszkodzenia nie jest zgodny z unijnym świadectwem zdolności żeglugowej;
 • scalonym materiałom pływającym i obiektom pływającym, w przypadku konieczności przeprowadzenia przewozu specjalnego, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 46 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej,
 • statkom, w których przyjęto określone rozwiązania w zakresie ich budowy albo zamontowano lub wykorzystano materiały, urządzenia lub wyposażenie niespełniające wymagań określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 34b ust. 3 ustawy, do czasu uznania ich za równoważne przez właściwe organy Unii Europejskiej

Wniosek o wydanie tymczasowego świadectwa zdolności żeglugowej

 • Dokument utworzony 29 listopada 2021
 • Autor dokumentu Igor Szyjan
 • Ostatnia modyfikacja 20 czerwca 2024
 • Autor modyfikacji Igor Szyjan
Skip to content