Klauzula informacyjna RODO

Klauzula informacyjna RODO

Państwa dane osobowe są chronione i przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie z siedzibą przy pl. Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin, e-mail: sekretariat@szczecin.uzs.gov.pl, tel. (91 )43 40 279.

Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie jest:

Marta Tarocińska

e-mail: iod@szczecin.uzs.gov.pl

Zgodnie z przepisami wskazanego Rozporządzenia RODO będą przysługiwały Państwu prawa, takie jak:

 • prawo dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących na podstawie art. 15 RODO,
 • prawo do sprostowania danych osobowych na podstawie art. 16 RODO,
 • prawo do żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach określonych w art. 17 RODO,
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
 • prawo do przenoszenia danych osobowych na podstawie art. 20 RODO,
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 RODO,
 • prawo do wycofania zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie (wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem).

Z powyższych uprawnień mogą Państwo skorzystać składając wniosek w formie pisemnej na adres administratora z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej: iod@szczecin.uzs.gov.pl.

Wzór wniosku znajdą Państwo poniżej.

Wniosek o realizację praw osób, których dane dotyczą

Więcej informacji związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych znajdują się w zakładce Szczegółowe klauzule informacyjne.

 • Dokument utworzony 13 listopada 2021
 • Autor dokumentu bialkowski
 • Ostatnia modyfikacja 30 maja 2023
 • Autor modyfikacji Igor Szyjan
Skip to content