Deklaracja dostępności

Data publikacji strony internetowej: 10.03.2022 r.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 10.03.2022 r.

Oświadczenie sporządzono dnia 07.03.2024 r.


Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Robert Zaciura adres poczty elektronicznej dostepnosc.cyfrowa@szczecin.uzs.gov.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 91 43 40 279. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie

Pl. Stefana Batorego 4
70-207 Szczecin

Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie zajmuje większą część parteru w budynku Czerwonego Ratusza. Do budynku prowadzi jedno wejście główne od strony Placu Batorego.

Korytarze, schody oraz windy znajdujące się w budynku Czerwonego Ratusza są ogólnodostępne, odpowiednio oznakowane zarówno dla osób z dysfunkcją narządu ruchu jak i słuchu oraz wzroku.

Winda w budynku obsługuje 3 piętra (budynek 4 piętrowy). Do części korytarza prowadzą schody, które można pokonać za pomocą platformy przyschodowej.

W pobliżu budynku na parkingach publicznych znajdują się wyznaczone, odpowiednio oznakowane i bezpłatne miejsca parkingowe do osób niepełnosprawnych.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Kontakt dla osób doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie udostępnia osobom doświadczającym trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się następujące formy kontaktu z urzędem:

Kontakt z Urzędem

Fax

(+48) 91 43 40 129

E-mail

sekretariat@szczecin.uzs.gov.pl

Zapewniamy również dostęp do usług tłumacza PJM, SJM i SKOGN. Uprzejmie prosimy o zgłaszanie chęci skorzystania z takiej usługi, co najmniej na 3 dni robocze przed planowaną wizytą w urzędzie.

Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie udostępnia dokumenty niezbędne do załatwienia sprawy, w formie dostępnej dla osób uprawnionych, na ich wniosek. Osoba uprawniona ma również prawo do skorzystania z pomocy osoby przybranej w kontaktach z Urzędem Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie.

  • Dokument utworzony 13 listopada 2021
  • Autor dokumentu bialkowski
  • Ostatnia modyfikacja 7 marca 2024
  • Autor modyfikacji Igor Szyjan
Skip to content