Unijne świadectwo zdolności żeglugowej

Informacje ogólne

Unijne świadectwo zdolności żeglugowej uprawnia do żeglugi po polskich śródlądowych drogach wodnych lub śródlądowych drogach wodnych innych niż Rzeczpospolita Polska państw członkowskich, w danym rejonie pływania.

W przypadku wprowadzenia przez państwo członkowskie dodatkowych lub ograniczonych wymagań technicznych na określonych drogach wodnych tego państwa, w celu dopuszczenia do żeglugi na tych drogach, należy uzyskać:

 • dodatkowy wpis do unijnego świadectwa zdolności żeglugowej albo
 • uzupełniające unijne świadectwo zdolności żeglugowej – w przypadku posiadania ważnego unijnego świadectwa zdolności żeglugowej bez wpisu

Minister właściwy do spraw transportu określił w drodze rozporządzenia, wykaz śródlądowych dróg wodnych państw członkowskich z podziałem na rejony pływania, do których stosuje się wymagania techniczne dla statków objętych obowiązkiem posiadania unijnego świadectwa zdolności żeglugowej, mając na względzie zapewnienie harmonizacji warunków wydawania unijnego świadectwa zdolności żeglugowej.

W celu wydania unijnego świadectwa zdolności żeglugowej statek, podlega inspekcji technicznej, przeprowadzanej na wniosek armatora.

Inspekcję techniczną przeprowadza się dla ustalenia, czy statek spełnia wymagania techniczne w zakresie budowy statków, ich stałych urządzeń, wyposażenia, właściwości manewrowych, ochrony wód, powietrza lub ochrony przed hałasem.

W celu dokonania zmian w unijnym świadectwie zdolności żeglugowej w zakresie uprawnień do żeglugi w danym rejonie pływania, statek poddaje się inspekcji technicznej dla ustalenia czy spełnia on dodatkowe lub ograniczone wymagania techniczne dla tego rejonu pływania.

Przedłużenie terminu ważności unijnego świadectwa zdolności żeglugowej odnotowuje się w tym świadectwie.

W przypadku gdy unijne świadectwo zdolności żeglugowej zostało utracone lub uległo zniszczeniu, Dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej, który wydał to świadectwo, wydaje jego duplikat, na wniosek armatora.

Statki podlegające wydawaniu unijnego świadectwa zdolności żeglugowej

Unijne świadectwo zdolności żeglugowej wydaje się dla:

 • statków o długości nie mniejszej niż 20 m,
 • statków, których iloczyn długości, szerokości i zanurzenia jest nie mniejszy niż 100 m3,
 • holowników i pchaczy przeznaczonych odpowiednio do holowania lub pchania statków, o których mowa powyżej, lub przemieszczania takich statków w zestawach sprzężonych,
 • statków przeznaczonych do przewozu ponad 12 pasażerów przeznaczonych do wykonywania prac technicznych, utrzymania szlaków żeglugowych lub eksploatacji złóż kruszyw

Wnioski o wydanie unijnego świadectwa zdolności żeglugowej

Do wniosku o wydanie unijnego świadectwa zdolności żeglugowej należy załączyć:

 • zaświadczenie potwierdzające pozytywny wynik z przeprowadzonej inspekcji technicznej lub dokument wydany przez instytucję klasyfikacyjną uznaną przez Komisję Europejską;
 • świadectwo pomiarowe, jeżeli statek podlega obowiązkowi pomiarowemu;
 • decyzję Transportowego Dozoru Technicznego dopuszczającą do eksploatacji kotły parowe lub zbiorniki ciśnieniowe przeznaczone do procesów technologicznych, jeżeli statek jest wyposażony w takie kotły lub zbiorniki;

W przypadku statku nowo zbudowanego, przebudowanego lub wpisanego do rejestru po raz pierwszy, dodatkowo:

 • orzeczenie Państwowej Inspekcji Pracy o dopuszczeniu statku do eksploatacji pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • opinię wojewódzkiego inspektora sanitarnego o dopuszczeniu statku do eksploatacji pod względem wymagań sanitarnych.

Podstawę do wydania unijnego świadectwa zdolności żeglugowej stanowią kopie dokumentów wymienionych powyżej lub wyciągi z tych dokumentów.

Dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej odmawia, w drodze decyzji administracyjnej, wydania unijnego świadectwa zdolności żeglugowej, w przypadku gdy nie zostały spełnione warunki powyżej określone.

W unijnym świadectwie zdolności żeglugowej dokonuje się zmian na wniosek armatora.

Terminy ważności unijnego świadectwa świadectwa zdolności żeglugowej

Unijne świadectwo zdolności żeglugowej wydaje się na czas oznaczony w zależności od rodzaju statku, nie dłuższy jednak niż:

 • 5 lat – w przypadku statku pasażerskiego;
 • 10 lat – w przypadku statku innego niż statek pasażerski

Dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej, biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia bezpieczeństwa żeglugi, może przedłużyć termin ważności unijnego świadectwa zdolności żeglugowej bez przeprowadzenia inspekcji technicznej statku na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, jeżeli statek jest przebudowywany lub znajduje się w miejscu, w którym nie ma możliwości przeprowadzenia inspekcji technicznej.
Przedłużenie terminu ważności unijnego świadectwa zdolności żeglugowej odnotowuje się w tym świadectwie.

W przypadku gdy unijne świadectwo zdolności żeglugowej zostało utracone lub uległo zniszczeniu, dyrektor urzędu żeglugi śródlądowej, który wydał to świadectwo, wydaje jego duplikat, na wniosek armatora.

Wniosek o wydanie unijnego świadectwa zdolności żeglugowej

 • Dokument utworzony 29 listopada 2021
 • Autor dokumentu Igor Szyjan
 • Ostatnia modyfikacja 20 czerwca 2024
 • Autor modyfikacji Igor Szyjan
Skip to content