Wymagania szczególne dla żaglowych statków pasażerskich niepływających po renie (rejon R)

Artykuł 20.01

Zakres zastosowania części II i III

Oprócz przepisów części II i III wymagania zawarte w niniejszym rozdziale mają dodatkowo zastosowanie do żaglowych statków pasażerskich pływających po Renie (Rejon R).

Artykuł 20.02

Wyjątki dla określonych typów żaglowych statków pasażerskich

 1. W odniesieniu do żaglowych statków pasażerskich o LWL nieprzekraczającym 45 m i maksymalnej dopuszczalnej liczbie pasażerów nieprzekraczającej LWL w pełnych metrach poniższe zapisy nie znajdują zastosowania:
  1. artykuł 3.03 ust. 7, pod warunkiem że kotwice nie są przewożone w przewłokach cumowniczych;
  2. artykuł 13.02 ust. 2 lit. d), w odniesieniu do długości;
  3. artykuł 19.08 ust. 3 lit. a);
  4. artykuł 19.15 ust. 8.
 2. W drodze odstępstwa od wymogów ust. 1, liczba pasażerów może być zwiększona do 1,5-krotności LWL w pełnych metrach, jeśli pozwalają na to ożaglowanie oraz wyposażenie pokładu.

Artykuł 20.03

Wymagania w zakresie stateczności dla statków pod żaglami

 1. Przy określaniu środka ciężkości statku dla obliczania momentu przechyłu zgodnie z zapisami art.19.03 ust. 3, należy przyjmować żagle zwinięte.
 2. Biorąc pod uwagę wszelkie warunki obciążenia zgodnie z art. 19.03 ust. 2 oraz przy zastosowaniu standardowego ożaglowania, moment przechyłu spowodowany przez parcie wiatru nie powinien być tak wysoki, żeby spowodować kąt przechyłu powyżej 20°. Jednocześnie
  1. do obliczeń należy przyjąć stałe parcie wiatru na poziomie 0,07 kN/;
  2. pozostały prześwit bezpieczny musi wynosić przynajmniej 100 mm,
  3. pozostała wolna burta nie powinna być ujemna.
 3. Ramię prostujące stateczności statycznej powinno:
  1. osiągać maksymalną wartość hmax przy kącie przechyłu φmax 25° lub wyższym;
  2. wynosić przynajmniej 0,20 m przy kącie przechyłu 30° lub wyższym;
  3. osiągać wartość dodatnią przy kącie przechyłu do 60°.
 4. Powierzchnia A znajdująca się pod krzywą ramienia prostującego nie może być mniejsza niż
  1. 0,055 m x raddla kąta do 30°;
  2. 0,09 x rad dla kąta do 40° lub dla kąta mniejszego niż φf przy którym niechroniona przestrzeń zachodzi pod powierzchnię wody.
   Pomiędzy
  3. 30° a 40°, lub
  4. 30° a kątem φf mniejszym niż 40°, przy którym niechroniona przestrzeń zachodzi pod powierzchnię wody,

powierzchnia ta nie powinna być mniejsza niż 0,03 m x rad.

Artykuł 20.04

Budowa statków i wymagania mechaniczne

 1. W drodze odstępstwa od art. 6.01 ust. 3 i art. 10.01 ust. 3 urządzenia muszą być zaprojektowane do stałego przechylenia statku wynoszącego do 20°.
 2. W drodze odstępstwa od art. 19.06 ust. 5 lit. a) i art. 19.06 ust. 9 lit. b) w przypadkach żaglowych statków pasażerskich nieprzekraczających długości całkowitej 25 m organ inspekcyjny ds. statków żaglowych może dopuścić wolną szerokość łączników oraz schodów mniejszą niż 0,80 m. Wymiar ten nie może jednakże być mniejszy niż 0,60 m.
 3. W drodze odstępstwa od art. 19.06 ust. 10 lit. a) w szczególnych przypadkach organ inspekcyjny może dopuścić zastosowanie demontowanych relingów w przypadkach, gdy jest to niezbędne do obsługi ożaglowania.
 4. W rozumieniu art. 19.07, ożaglowanie stanowi główny układ napędowy.
 5. W drodze odstępstwa od art. 19.15 ust. 6 lit. c), wysokość dolnej krawędzi otworu drzwiowego może być obniżona do 0,20 m powyżej poziomu obszaru dla pasażerów. Po otwarciu drzwi muszą się samoczynnie zamykać i ryglować.
 6. Jeżeli w przypadku płynięcia pod żaglami śruba może się swobodnie obracać, należy chronić wszystkie elementy układu napędowego narażone na uszkodzenia.

Artykuł 20.05

Olinowanie w ogólności

 1. Elementy olinowania muszą być rozmieszczone w taki sposób, by uniknąć niedopuszczalnego tarcia.
 2. W przypadku zastosowania innego materiału niż drewno lub nietypowego olinowania ich konstrukcja musi gwarantować spełnienie wymogów bezpieczeństwa dla wymiarów i wytrzymałości określonych w niniejszym rozdziale.
  Jako dowód na spełnienie wymogów dotyczących wytrzymałości należy:
  1. przeprowadzić obliczenia wytrzymałości; lub
  2. uzyskać potwierdzenie wystarczających wartości wytrzymałości od zatwierdzonej instytucji klasyfikacyjnej; lub
  3. przeprowadzić wymiarowanie na podstawie uznanych wzorców (np. Middendorf, Kusk-Jensen).

Dowód na spełnienie wymogów należy przedstawić organowi inspekcyjnemu.

Artykuł 20.06

Maszty i drzewca w ogólności

 1. Wszystkie drzewca muszą być wykonane z materiałów wysokiej jakości.
 2. Drewno przeznaczone na maszty musi:
  1. być wolne od skupień sęków;
  2. być wolne od bielu w wymaganym zakresie wymiarowym;
  3. mieć jak najdłuższe włókna;
  4. być jak najprostsze.
 3. W przypadku zastosowania sosny smołowej lub daglezji zielonej o jakości „clear and better” średnice zawarte w tabeli w art. 20.07–20.12 mogą być mniejsze o 5 %.
 4. W przypadku gdy do budowy masztów, steng masztów, noków rei, bomów i bukszprytów użyto drewna o przekroju poprzecznym innym niż kołowy, elementy te muszą mieć taką samą wytrzymałość mechaniczną.
 5. Pięta i kolumna masztu, elementy mocujące na pokładzie, wręgach i stewie muszą być tak wykonane, aby przenosiły siły, na które są wystawione, na inne połączone elementy konstrukcji lub przejmowały je same.
 6. W zależności od stabilności statku i sił zewnętrznych, którym jest on poddawany, a także od rozmieszczenia dostępnej powierzchni żagla, organ inspekcyjny może w uzasadnionych przypadkach dopuścić zmniejszenie przekrojów drzewc olinowania w stosunku do wymiarów określonych w art. 20.07–20.12. W takim przypadku należy przedstawić dowód zgodnie z art. 20.05 ust. 2.
 7. W przypadkach gdy okres wahania/czas kołysania statku wyrażony w sekundach jest mniejszy niż trzy czwarte jego szerokości wyrażonej w metrach, wymiary określone w art. 20.07–20.12 muszą być zwiększone. W takim przypadku należy przedstawić dowód zgodnie z art. 20.05 ust. 2.
 8. W tabelach zawartych w art. 20.07–20.12 i 20.14 należy interpolować ewentualne wartości pośrednie.

Artykuł 20.07

Przepisy szczególne dotyczące masztów

1. Drewniane maszty muszą spełniać przynajmnie niżej określone wymagania minimalne.

Długość[m]

Średnica przy pokładzie [cm]

Średnica przy salingu [cm]

Średnica przy dybach masztu [cm]

10

20

17

15

11

22

17

15

12

24

19

17

13

26

21

18

14

28

23

19

15

30

25

21

16

32

26

22

17

34

28

23

18

36

29

24

19

39

31

25

20

41

33

26

21

43

34

28

22

44

35

29

23

46

37

30

24

49

39

32

25

51

41

33

W przypadkach gdy maszt ma dwie reje, średnice muszą być powiększone co najmniej o 10 %.

W przypadkach gdy maszt ma więcej niż dwie reje, średnice muszą być powiększone co najmniej o 15 %.

W przypadkach masztów montowanych przez pokład, średnica pięty masztu musi wynosić minimum 75 % średnicy masztu na poziomie pokładu.

2. Okucia masztu, obręcze masztowe, salingi i dyby masztu muszą być wystarczająco zwymiarowane i zamocowane w odpowiedni sposób.

Artykuł 20.08

Przepisy szczególne dotyczące steng masztu

1. Drewniane stengi masztów muszą spełniać niżej określone wymagania minimalne:

Długość [m]

Średnica przy pięcie [cm]

Średnica w połowie długości [cm]

Średnica przy okuciu[cm]

4

8

7

6

5

10

9

7

6

13

11

8

7

14

13

10

8

16

15

11

9

18

16

13

10

20

18

15

11

23

20

16

12

25

22

17

13

26

24

18

14

28

25

20

15

31

27

21

W przypadku montażu do steng żagli rejowych należy zwiększyć wymiary przedstawione w tabeli o 10 %.

2. Założenie między stengą a masztem musi wynosić minimum 10-krotność wymaganej średnicy pięty stengi.

Artykuł 20.09

Przepisy szczególne dotyczące bukszprytów

1. Drewniane bukszpryty muszą spełniać przynajmniej niżej określone wymagania:

Długość  [m]

Średnica przy dziobnicy [cm]

Średnica w połowie długości [cm]

4

14,5

12,5

5

18

16

6

22

19

7

25

23

8

29

25

9

32

29

10

36

32

11

39

35

12

43

39

2. Część bukszprytu znajdująca się pod pokładem musi mieć długość równą co najmniej czterem średnicom bukszprytu przy dziobnicy.

3. Średnica bukszprytu przy jego noku musi wynosić minimum 60 % jego średnicy przy dziobnicy.

Artykuł 20.10

Przepisy szczególne dotyczące bomsteng

1. Drewniane bomstengi muszą spełniać przynajmniej niżej określone wymagania:

Długość2 [m]

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Średnica  przy stewie [cm] 

7

10

14

17

21

24

28

31

35

2. Średnica bomstengi przy noku musi wynosić minimum 60 % jej średnicy przy stewie.

Artykuł 20.11

Przepisy szczególne dotyczące bomów grota

1. Drewniane bomy grota muszą spełniać przynajmniej niżej określone wymagania:

Długość3  [m]

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Średnica [cm]

14

15

16

17

18

20

21

23

24

25

26

27

 • Dokument utworzony 8 grudnia 2021
 • Autor dokumentu Igor Szyjan
 • Ostatnia modyfikacja 14 grudnia 2021
 • Autor modyfikacji Igor Szyjan
Skip to content