Pływak ratunkowy

Definicja

Urządzenie pływające zwane dalej pływakiem ratunkowym (inne niż łodzie ratunkowe, tratwy ratunkowe, koła ratunkowe i kamizelki ratunkowe) przeznaczone do utrzymania na wodzie określonej liczby osób, którego konstrukcja zachowuje swój kształt i właściwości w ciągu całego okresu żywotności.

Wymagania

Klasyfikacja i oznaczenie

Klasyfikacja

Podział na wielkości wg liczby osób dla jakiej dany pływak jest przeznaczony oraz wg gatunków materiałów z jakich mogą być one wykonane i sposobów zapewnienia pływalności podano w tablicy 1.

Oznaczenie

Oznaczenie powinno zawierać następujące dane:

 • numer normy,
 • materiał, z którego jest ono wykonane, zgodnie z poniższymi symbolami:
  • metale lekkie: A
  • tworzywo sztuczne: P
  • brezent: T
 • liczbę osób wg tablicy 1.

PRZYKŁAD

PN-W-47051-P-14 2.2

Wymagania eksploatacyjne i techniczne

Konstrukcja

Konstrukcja pływaka ratunkowego powinna zapewniać zachowanie kształtu i własności w różnych warunkach pogodowych zarówno w czasie przechowywania na statku jak i w warunkach unoszenia się na wodzie w zakresie temperatur od – 30 °C do + 65 °C.
Konstrukcję pływaka podano przykładowo na rysunku 1

Pływalność

Pływak powinien mieć komory o długości nie większej niż 1,2 m każda wypełnione powietrzem lub innym materiałem o równoważnej pływalności.
Pojemność przedziałów powietrznych pływaka lub objętość wypełniacza o równoważnej pływalności powinna zapewnić:

 1. zrównoważenie na wodzie we wszelkich stanach załadowania,
 2. możliwość utrzymywania określonej liczby osób pod warunkiem, że dla każdej osoby przypada nie mniej niż 0,0145 m3 zapasu wyporności przedziałów powietrznych pływaka lub odpowiadających materiałów wypełniających,
 3. pływalność zapewniającą unoszenie wszystkich osób przewidzianych do ratowania, zapewniając 0,3 m obwodu pływaka dla każdej osoby.

Tablica 1

Wielkość pływaka  Liczba osób Materiał Wypełniacz przestrzeni zapewniającej
pływalność 
 pływak ratunkowy 4 osobowy  4   metale lekkie
   tworzywa sztuczne
   brezent
      powietrze lub tworzywo sztuczne
      porowate nienasiąkliwe
 pływak ratunkowy 6 osobowy  6
 pływak ratunkowy 10 osobowy  10
 pływak ratunkowy 14 osobowy  14
 pływak ratunkowy 20 osobowy  20

Liczba osób

Liczba osób dla której pływak ratunkowy jest przeznaczony, powinna być równa mniejszemu z następujących dwóch ilorazów otrzymanych z podzielenia masy obciążników stalowych w kg, jaką pływak może unieść w słodkiej wodzie przez 14,5 oraz obwodu pływaka, wyrażonego w centymetrach, przez 30,5.

Wytrzymałość

Wytrzymałość pływaka powinna być taka, aby przy zrzucie z wysokości 10 m nie wystąpiły deformacje lub uszkodzenia.

Stateczność

Konstrukcja pływaka powinna zapewniać we wszystkich stanach załadowania stateczność i skuteczność działania, niezależnie na której stronie będzie pływał.

Materiał

Materiały korpusu pływaka oraz wypełniacza powinny być odporne na działanie ropy i jej przetworów.

Masa pływaka

Całkowita masa pływaka przeznaczonego do ręcznego zrzucania na wodę nie może przekroczyć 150 kg.

Wyposażenie pływaka

Pływak ratunkowy powinien być wyposażony w:

linkę chwytową o średnicy nie mniejszej niż 12 mm, pływającą i przymocowaną w taki sposób, aby tworzyła uchwyty, których liczba powinna odpowiadać przewidzianej dla danego pływaka liczbie osób; odstępy między uchwytami nie mogą być mniejsze niż 0,3 m; linka chwytowa powinna być we wszystkich miejscach tak przymocowana, aby można było pływak przenosić, trzymając za uchwyty,

linkę cumowniczą o długości nie mniejszej niż 13 m i o średnicy nie mniejszej niż 12 mm.

Konserwacja i malowanie

Pływak należy zakonserwować i pomalować na kolor pomarańczowy.
Liny i uchwyty należy nasycić impregnatem grzybobójczym, części drewniane zagruntować pokostem, a następnie malować lakierem bezbarwnym.

Świadectwo wyrobu

Na każdy pływak uznany w wyniku badań za zgodny z wymaganiami normy wystawia się świadectwo wyrobu, które wystawia producent zawierające co najmniej:

nazwę lub znak wytwórni,
numer fabryczny i rok budowy,
oznaczenie pływaka,
numer i datę wystawienia świadectwa,
skład komisji odbiorczej,
datę i wynik badań,
stwierdzenie zgodności wykonania z dokumentacją i wymaganiami normy

Znakowanie

Po obu stronach pływaka, na przeciwnych bokach, należy oznaczyć emalią nawodną w czarnym kolorze następujące dane:
napis PŁYWAK RATUNKOWY,
liczbę osób,
nazwę statku

Cechowanie

Na pływaku, w miejscu widocznym, powinna być umocowana n atrwale tabliczka zawierająca następujące dane:
nazwę wytwórni lub jej znak,
datę produkcji,
nr fabryczny,
masę w kilogramach,
wyróżnik oznaczenia

 • Dokument utworzony 1 grudnia 2021
 • Autor dokumentu Igor Szyjan
 • Ostatnia modyfikacja 14 grudnia 2021
 • Autor modyfikacji bialkowski
Skip to content