Radiotelefon VHF

Wszystkie urządzenia używane do łączności radiotelefonicznej na statkach żeglugi śródlądowej powinny odpowiadać obowiązującym w tym zakresie przepisom i być obsługiwanym w sposób w nich okreśłony.

Statki o napędzie mechanicznym, z wyłączeniem małych statków, promówi urządzeń pływających, mogą uprawiać żeglugę, o ile są wyposażone w dwa sprawne radiotelefony.

Kanały łączności radiotelefonicznej, ustalone dla poszczególnych odcinków dróg wodnych przez dyrektora urzędu żeglugi śródlądowej w porozumieniu z Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej, przeznaczone do łączności statek-statek, statek-ląd-statek, mogą być wykorzystywane wyłącznie do przekazywania informacji wynikających ze stosowania przepisów żeglugowych lub dorażnych zaleceń.

Sprzęt łączności radiowej operujący w pasmach częstotliwości ustalonych w porozumieniu dotyczącym usług radiotelefonicznych na śródlądowych drogach wodnych powinien mieć wdrożony automatyczny nadawczy system identyfikacji (ATIS).

Urządzenia łączności radiowej operujące w kategoriach usług: „statek – statek”, „statek – port- statek” i „łączność pokładowa”, przewidziane w porozumieniu dotyczącym usług radiotelefonicznych na śródlądowych drogach wodnych, nie mogą nadawać przy mocy nadawczej większej niż 1 wat.

Uznając wielką rolę służby radiotelefonicznej w zapewnieniu bezpieczeństwa nawigacji na wodach śródlądowych, w szczególności w warunkach złej pogody, państwa europejskie dysponujące żeglownymi śródlądowymi drogami wodnymi podpisały Regionalne Porozumienie dotyczące Radiotelefonicznej Służby Śródlądowej (Regional Arrangement Concerning the Radiotelephone Service on Inland Waterways) zwane Porozumieniem RAINWAT.
Podstawowym celem podpisania tego Porozumienia jest wprowadzenie na europejskich wodach śródlądowych wspólnych reguł i zasad bezpieczeństwa dla ludzi oraz przewożonych towarów.
Porozumienie to jest zgodne z Art. 6 (Special agreements) Regulaminu Radiokomunikacyjnego (RR) Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego – ITU (International Telecommunication Union).
Zgodnie z postanowieniami tego artykułu państwa członkowskie ITU mogą wnioskować o specjalne porozumienia dotyczące przeznaczenia pasm częstotliwości dla określonych służb działających w tych państwach, oczywiście w zakresie zgodnym z postanowieniami RR.
Bardzo ważnym systemem radiowym wykorzystywanym przez jednostki pływające na wodach śródlądowych, zwiększającym bezpieczeństwo ludzi, jednostek pływających oraz środowiska naturalnego jest system automatycznego nadawania identyfikacji tych jednostek (Automatic Transmitter Identification System), zwany systemem ATIS.
Urządzenia ATIS współpracują z radiotelefonami VHF zainstalowanymi na jednostkach śródlądowych, nadając cyfrową identyfikację tych jednostek przy każdej łączności radiotelefonicznej, pozwalając tym samym uprawnionym administracjom na jednoznaczna ich identyfikację.
Porozumienie RAINWAT zostało podpisane w Bazylei 6 kwietnia 2000 roku przez następujące państwa europejskie: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Republika Czeska, Francja, Niemcy, Węgry, Luksemburg, Mołdawia, Holandia, Polska, Rumunia, Republika Słowacji, Szwajcaria oraz Federacyjna Republika Jugosławii.

  • Dokument utworzony 1 grudnia 2021
  • Autor dokumentu Igor Szyjan
  • Ostatnia modyfikacja 7 grudnia 2021
  • Autor modyfikacji Igor Szyjan
Skip to content