Środki wzywania pomocy

Ogólne wymagania techniczne

Pirotechniczne środki sygnałowe powinny mieć cechy użytkowe podane w ta­beli poniżej i odpowiadać następującym wymaganiom:

 • nie powinny ulegać uszkodzeniu przy przechowywaniu ich w temperaturze powietrza od -30 °C do +65 °C;
 • obudowa ich powinna być wodoszczelna i nie podlegać korozji;
 • na obudowie powinna być umieszczona krótka instrukcja lub rysunki wy­raźnie objaśniające sposób użycia środka pirotechnicznego – w wykonaniu niezmywalnym wodą;
 • jeżeli środek pirotechniczny uruchamiany jest ręcznie, powinno to nastę­pować od strony podstawy lub działać z opóźnieniem 2 s, dla zapewnienia bezpieczeństwa;
 • urządzenie zapalające powinno być proste i nie wymagające przy obsłudze specjalnego przygotowania oraz łatwo uruchamiane w niesprzyjających warunkach bez pomocy innych osób – nawet mokrymi, zimnymi rękami lub rękami w rękawicach;
 • urządzenie zapalające rakiet i pochodni powinno stanowić integralną całość z wyrobem;
 • ocechowanie wskazujące okres użytkowania powinno być niezmywalne.

Rakiety spadochronowe

Rakieta spadochronowa powinna:

 • być umieszczona w wodoszczelnej obudowie;
 • mieć wydrukowaną na obudowie krótką instrukcję lub rysunki jasno ilu­strujące sposób jej użycia;
 • stanowić integralną całość ze środkami zapłonu; oraz
 • być zaprojektowana tak, aby trzymanie jej obudowy w trakcie użycia zgod­nie z fabryczną instrukcją obsługi było wygodne. Wystrzelona pionowo rakieta powinna osiągnąć wysokość nie mniejszą niż 300 m. Na szczycie tora lotu lub w jego pobliżu rakieta powinna wyrzucić gwiazdę świecącą na spadochronie.

Gwiazda ta powinna:

 • paląc się, świecić barwą jaskrawoczerwoną
 • świecić równomiernie ze średnią światłością nie mniejszą niż 30 000 cd;
 • palić się przez okres nie krótszy niż 40 s;
 • opadać z prędkością nie większą niż 5 m/s;
 • podczas palenia się nie uszkadzać spadochronu ani wiązań.

Pochodnie ręczne

Pochodnia ręczna powinna:

 • być umieszczona w wodoszczelnej obudowie;
 • mieć wydrukowaną na obudowie krótką instrukcję lub rysunki jasno ilustrujące sposób jej użycia;
 • być zaprojektowana tak, aby trzymanie jej obudowy było wygodne i aby palące się lub rozżarzone cząstki nie stwarzały zagrożenia dla jednostki ratunkowej podczas użycia pochodni zgodnie z fabryczną instrukcją obsługi;
 • paląc się, świecić kolorem jaskrawoczerwonym;
 • świecić równomiernie ze średnią światłością nie mniejszą niż 15 000 cd;
 • palić się przez okres nie krótszy niż 1 min;
 • palić się w dalszym ciągu po zanurzeniu w wodzie na głębokość 100 mm przez okres 10 s.

Pławki dymne

Pławka dymna powinna:

 • być umieszczona w wodoszczelnej obudowie;
 • nie zapalać się w sposób wybuchowy, gdy jest używana zgodnie z fabryczną instrukcją obsługi;
 • mieć wydrukowaną na obudowie krótką instrukcję lub rysunki jasno ilustrujące sposób jej użycia;
 • wydzielać dym o bardzo dobrze widocznej barwie ze stałą wydajnością przez okres co najmniej 3 min podczas unoszenia się na spokojnej wodzie oraz przez okres 10 s, gdy jest zanurzona w wodzie na głębokości 100 mm;
 • nie wytwarzać żadnego płomienia podczas całego okresu wydzielania dymu;
 • być odporna na zalewanie.

Oznakowanie środków pirotechnicznych

Oznakowanie pirotechnicznych środków sygnałowych powinno być wykonywane w sposób niezmywalny i powinno zawierać termin ważności, przeznaczenia i krótką instrukcję użycia. Oznakowanie takie powinno być umieszczone na każdym środku pirotechnicznym oraz na jego opakowaniu.

Cechy użytkowe pirotechnicznych środków sygnałowych

Lp.Nazwa środka sygnałowego barwa światła lub dymu Światłość [cd] Pułap wzlotu [m] Zasięg słyszalności [Mm] Czas palenia [s] Przeznaczenie 
 1Rakieta spadochronowaczerwona 30000 300 —- 40do wzywania pomocy
 2Rakieta dzwiękowa lub petarda — —- —- 5 —do wzywania pomocy
 3Pochodniaczerwona 15000 —- —- 60do wzywania pomocy
 4Pochodniabiała 2000 — — 60do zwracania na siebie uwagi
 5Rakieta jednogwiezdnazielona 3000 80 — 6do sygnalizacji ratowniczej
 6Rakieta jednogwiezdnaczerwona 3000 80 — 6do sygnalizacji ratowniczej
 7Pławka dymnapomarańczowa — —- — 180do wzywania pomocy
 • Dokument utworzony 1 grudnia 2021
 • Autor dokumentu Igor Szyjan
 • Ostatnia modyfikacja 14 grudnia 2021
 • Autor modyfikacji Igor Szyjan
Skip to content