Zastosowanie wymagań rozdziału 19

Zastosowanie wymagań rozdziału 19

  • Podziały lokalne
  • Przepisy przejściowe dotyczące obudów wykonanych z daszków lub podobnych instalacji ruchomych

(art. 19.02 ust. 5, art. 19.03 ust. 5)

1. Podziały lokalne (art. 19.02 ust. 5)

Zgodnie z art. 19.02 ust. 5 możliwe jest, że lokalne podziały wodoszczelne, takie jak dzielone poprzecznie zbiorniki dna podwójnego o długości większej niż długość szkody, która ma być brana pod uwagę, nie zostaną uwzględnione w ocenie. W takim przypadku może nie być możliwe uwzględnienie podziału poprzecznego, jeżeli nie jest on rozszerzony do pokładu grodziowego. Może to prowadzić do niewłaściwego podziału grodzi.

Interpretacja wymogu:

Jeżeli przedział wodoszczelny jest dłuższy niż wymaga tego art. 19.03 ust. 9 i zawiera lokalne podziały, które tworzą wodoszczelne podprzedziały i między którymi można ograniczyć minimalną długość uszkodzenia, można je uwzględnić w obliczeniu stateczności statku w przypadku zalania.

2. Przepisy przejściowe dotyczące obudów wykonanych z daszkami lub podobnymi ruchomymi urządzeniami ruchomymi pod względem stateczności (art. 19.03 ust. 5)

Pomieszczenia zamknięte wykonane z daszkami lub podobnymi ruchomymi instalacjami mogą powodować problemy ze statecznością statku, ponieważ, jeżeli są wystarczająco duże, wpływają na moment przechyłu spowodowany naporem wiatru

Interpretacja wymogu:

W przypadku statków pasażerskich, dla których świadectwo statku zostało wydane po raz pierwszy zgodnie z RVIR przed dniem 1 stycznia 2006 r, lub do których odnosi się art. 32.05 ust. 2 zdanie drugie, po wykonaniu obudowy z daszkami lub podobnymi ruchomymi instalacjami, należy dokonać nowego obliczenia stateczności zgodnie z art. 19.04 niniejszego Standardu, o ile płaszczyzna poprzeczna, która ma być uwzględniona w każdym przypadku, przekracza Awz5 % całkowitej Aw płaszczyzny bocznej.

  • Dokument utworzony 9 grudnia 2021
  • Autor dokumentu Igor Szyjan
  • Ostatnia modyfikacja 9 grudnia 2021
  • Autor modyfikacji Igor Szyjan
Skip to content