Przepisy przejściowe dla jednostek pływających wyłącznie po drogach wodnych poza rejonem R

Artykuł 33.01

Stosowanie przepisów przejściowych dla jednostek będących już w eksploatacji

 1. Przepisy art. 33.02-33.03 stosuje się w odniesieniu do jednostek pływających wyłącznie po drogach wodnych poza Renem (rejonem R):
  1. dla których świadectwo wspólnotowe było wydane po raz pierwszy przed dniem 30 grudnia 2008 r.,
  2. które uzyskały inne licencje dopuszczające do ruchu przed dniem 30 grudnia 2008 r.
 2. Musi być udowodnione, że te jednostki są zgodne z przepisami rozdziałów 1 do 12 załącznika 2 dyrektywy 82/714/EWG w dniu, w którym zostało przyznane świadectwo wspólnotowe lub inna licencja dopuszczająca do ruchu.
 3. Świadectwa wspólnotowe dostarczone przed 30 grudnia 2008 r. pozostają ważne aż do daty wygaśnięcia podanej na świadectwie.

Artykuł 33.02

Przepisy przejściowe dotyczące jednostek nadal pozostających w eksploatacji

 1. 1. Jednostki, które nie są w pełni zgodne z przepisami niniejszego Standardu muszą:
  1. być dostosowane tak, aby stały się zgodne z przepisami przejściowymi, które są wymienione w tabeli poniżej, oraz
  2. aż do dostosowania się do nich, być zgodne z rozdziałami 1-12 załącznika 2 dyrektywy 82/714/EWG.
   W przypadku wydania nowego świadectwa zdolności żeglugowej, o którym mowa w art. 33.01 ust. 1, świadectwo wspólnotowe lub inna licencja dopuszczająca do ruchu jest przedkładana jako potwierdzenie, świadectwo wspólnotowe lub inna licencja dopuszczająca do ruchu zostaje cofnięta, a w pozycji 52 nowego świadectwa zdolności żeglugowej zostaje wpisana następująca data wydania świadectwa wspólnotowego lub innej licencji dopuszczającej do ruchu:
   “Wspólnotowe świadectwo zdolności żeglugowej zostało wydane zgodnie z dyrektywą 82/714/EWG …”
   “Licencja dopuszczająca do ruchu zgodnie z … została wydana w dniu: …”
 2. W tabeli poniżej mają zastosowanie następujące definicje:
  1. „N.Z.P.”: Przepis ten nie ma zastosowania do jednostek, które są obecnie eksploatowane, chyba że odpowiednie ich części zostały zamienione lub poddane przebudowie, to znaczy, przepis ten ma zastosowanie tylko do Nowo budowanych statków oraz Zamian lub Przebudowy ich części. Jeżeli istniejące części są zamieniane na części zamienne wykonane w tej samej technologii i są one tego samego typu, nie stanowi to zamiany („Z”) w rozumieniu przepisów przejściowych.
  2. „Wystawienie lub odnowienie świadectwa zdolności żeglugowej”: Przepis ten musi być spełniony do czasu wystawienia lub odnowienia świadectwa zdolności żeglugowej po wskazanej dacie.
 • Dokument utworzony 8 grudnia 2021
 • Autor dokumentu Igor Szyjan
 • Ostatnia modyfikacja 9 grudnia 2021
 • Autor modyfikacji Igor Szyjan
Skip to content