Emisja zanieczyszczeń gazowych i pyłowych z silników spalinowych

Artykuł 9.00

Definicje

Do celów niniejszego rozdziału mają zastosowanie następujące definicje

 1. ‘silnik spalinowy’: przetwornik energii inny niż turbina gazowa, przeznaczony do przebudowy energii chemicznej (wprowadzanej) w energię mechaniczną (wyjściową) w proces spalania wewnętrznego; obejmuje, w miejscu instalacji, układ kontroli emisji oraz interfejs komunikacyjny (sprzęt i komunikaty) między elektroniczną jednostką sterującą (lub takimi jednostkami);
 2. ‘homologacja typu’ procedura, na mocy której właściwy organ zaświadcza, że typ silnika lub rodzina silników spełnia odpowiednie przepisy administracyjne i wymagania techniczne w odniesieniu do poziomów zanieczyszczeń gazowych i pyłowych emitowanych przez silnik (-i);
 3. ‘rodzina silników’: grupa silników producenta silników, które ze względu na swoją konstrukcję mają podobne właściwości w zakresie emisji spalin i spełniają obowiązujące wartości graniczne emisji;
 4. ‘moc referencyjna‘: moc netto, która jest wykorzystywana do określenia obowiązujących wartości granicznych emisji dla silnika;
 5. ‘producent silnika’: każda osoba fizyczna lub prawna odpowiedzialna przed organem udzielającym homologacji za wszystkie aspekty procesu homologacji typu silnika lub procesu dopuszczania do eksploatacji oraz za zapewnienie zgodności produkcji silnika, która jest również odpowiedzialna za kwestie związane z nadzorem rynku w odniesieniu do produkowanych silników, niezależnie od tego, czy są one bezpośrednio zaangażowane we wszystkie etapy projektowania i budowy silnika będącego przedmiotem procedury homologacji typu;
 6. ‘protokół parametrów silnika’: dokument zgodny z załącznikiem 6, w którym należycie odnotowywane są wszystkie parametry wraz ze zmianami, w tym części i ustawienia silnika, które mają wpływ na poziom emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych z silnika.

Artykuł 9.01

Przepisy ogólne

 1. Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się do wszystkich silników spalinowych zainstalowanych na pokładzie jednostki o mocy referencyjnej większej with lub równej 19 kW.
 2. Silniki spalinowe wewnętrznego spalania spełniają wymogi rozporządzenia (UE) 2016/1628.1. Wyłącznie silniki spalinowe wewnętrznego spalania kategorii
  1. IWP,
  2. IWA,
  3. NRE o mocy odniesienia poniżej 560 kW lub
  4. silniki uznane za równoważne zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2016/1628
   mogą być instalowane. Zgodność tę ustala się za pomocą świadectwa homologacji typu.
 3. Kopię świadectwa homologacji typu, instrukcje producenta silnika, protokołu parametrów silnika przechowywane są na pokładzie.
 4. Zabrania się instalacji silników zamiennych zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2016/1628.
 5. W celu wykonania zadań wynikających z niniejszego rozdziału organ inspekcyjny może zatrudnić służby techniczne. Do celów niniejszego Standardu uznaje się wyłącznie służby techniczne notyfikowane zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2016/1628.

Artykuł 9.02

Wpis do świadectwa zdolności żeglugowej

Numer identyfikacyjny a także numer homologacji typu, w zależności od przypadku, wszystkich silników spalinowych na pokładzie jednostki, należy wykazać w pozycji 52 świadectwa zdolności żeglugowej.

Artykuł 9.03

Przepisy dotyczące instalacji silników spalinowych

.Instalacja silników na jednostce zgodna jest z ograniczeniami podanymi w zakresie homologacji typu.

Artykuł 9.04

Instrukcje producenta silnika

 1. Instrukcje producenta silnika, które sporządza producent silnika, określają istotne ze względu na emisję części, a także regulacje i parametry, na podstawie których można ocenić ciągłą zgodność z wartościami granicznymi emisji spalin.
 2. Instrukcja zawiera przynajmniej następujące dane:
  1. typ silnika oraz, w razie konieczności, rodzinę silników wraz z podaną mocą znamionową i prędkością znamionową;
  2. wykaz części i parametrów silnika istotnych ze względu na emisję spalin;
 3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1628 z dnia 14 września 2016 r. w sprawie wymogów dotyczących wartości granicznych emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych oraz homologacji typu w odniesieniu do silników spalinowych wewnętrznego spalania przeznaczonych do maszyn mobilnych nieporuszających się po drogach, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1024/2012 i (UE) nr 167/2013 oraz zmieniające i uchylające dyrektywę 97/68/WE (Dz.U. L 252 z 16.9.2016).
  1. jednoznaczne cechy pozwalające zidentyfikować dopuszczone części, które są istotne ze względu na emisję spalin (np. numery umieszczone na częściach);
  2. parametry silnika istotne ze względu na emisję spalin, takie jak zakresy ustawień dla wtrysku, dopuszczalna temperatura, dopuszczalna temperatura wody chłodzącej, maksymalne ciśnienie wsteczne spalin.

Artykuł 9.05

Badanie silników spalinowych

 1. W trakcie kontroli instalacyjnej oraz w trakcie kontroli okresowych i kontroli specjalnych, właściwy organ sprawdza aktualny stan silnika w zakresie części, regulacji i parametrów podanych w instrukcjach producenta silnika oraz protokole parametrów silnika.
 2. Wyniki kontroli, o których mowa w ust. 1 zapisuje się w protokole parametrów silnika zgodnie z załącznikiem 6.
 3. Jeżeli kontrola instalacyjna, kontrole okresowe i specjalne wskazują, że silniki zainstalowane na pokładzie, w odniesieniu do ich parametrów, części i zmiennych cech, odpowiadają specyfikacji podanej w dokumentach objętych zakresem art. 9.01 ust. 3, można uznać, że emisja spalin i zanieczyszczeń z silników także spełnia podstawowe wartości graniczne.
  Jeżeli organ inspekcyjny stwierdzi, że silnik spalinowy wewnętrznego spalania nie spełnia wymagań określonych w dokumentach objętych art. 9.01 ust. 3, organ zażąda podjęcia środków w celu przywrócenia zgodności silnika spalinowego.
 4. W przypadku silników z systemami obróbki gazów spalinowych, w ramach kontroli instalacyjnej, kontroli okresowych lub specjalnych przeprowadza się badania w celu ustalenia, czy systemy te działają prawidłowo.

Artykuł 9.06

Kontrola instalacyjna

 1. Po zamontowaniu silnika na pokładzie, lecz przed jego oddaniem do eksploatacji przeprowadza się kontrolę instalacyjną. Kontrola ta, która stanowi część inspekcji początkowej jednostki lub inspekcji specjalnej związanej z zainstalowanej przedmiotowego silnika, skutkuje zarejestrowaniem silnika w świadectwie zdolności żeglugowej, które ma być wydane po raz pierwszy, lub zmianą istniejącego świadectwa zdolności żeglugowej.
 2. Podczas kontroli instalacyjnej organ inspekcyjny zapewni, że silnika zainstalowany na pokładzie nadal spełnią wymagania techniczne dotyczące poziomu emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych, nawet po przejściu modyfikacji lub przystosowań od momentu wydania homologacji typu.
 3. Organ inspekcyjny może odstąpić od kontroli instalacyjnej zgodnie z ust. 1, w przypadku zastąpienia silnika spalinowego o mocy wyjściowej

Wykaz silników spalinowych posiadających homologację typu

Wykaz służb technicznych

 • Dokument utworzony 7 grudnia 2021
 • Autor dokumentu Igor Szyjan
 • Ostatnia modyfikacja 9 grudnia 2021
 • Autor modyfikacji Igor Szyjan
Skip to content