Minimalne wymagania i warunki badania radarowej instalacji nawigacyjnej stosowanej w żegludze śródlądowej

Artykuł 1

Zakres stosowania

Niniejsze przepisy ustanawiają minimalne wymogi techniczne i operacyjne dla radarowych instalacji nawigacyjnych stosowanych w nawigacji na pokładach statków żeglugi śródlądowej oraz warunki badania zgodności z tymi wymogami minimalnymi.

Artykuł 2

Przeznaczenie radarowej instalacji nawigacyjnej

Radarowa instalacja nawigacyjna musi ułatwiać żeglugę statku, dostarczając czytelnego obrazu radarowego jego pozycji względem boi (pław), linii brzegowych i struktur nawigacyjnych, jak również umożliwiać rzetelne i odpowiednio wczesne rozpoznanie innych statków i przeszkód wystających ponad powierzchnię wody drogi wodnej.

Artykuł 3

Wymagania minimalne

 1. Radarowe instalacje nawigacyjne muszą spełniać wymagania dyrektywy 2014/53/UE.
 2. Radarowe instalacje nawigacyjne muszą także spełniać wymagania normy europejskiej EN 302 194-1 : 2006 Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM); Radar nawigacyjny używany na śródlądowych drogach wodnych: Część 1: Właściwości techniczne i metody pomiaru.
 3. Ust. 2 powyżej nie dotyczy sprzętu ECDIS śródlądowego (hardware) wykorzystywanego w trybie nawigacyjnym w konfiguracji systemu 2 lub 3 zgodnie z wymogami normy dla ECDIS śródlądowego, część 1 pkt 5.2 w związku z częścią 4 pkt 2.2.2 lub 2.2.3, jeżeli przedkładane jest świadectwo zgodności producenta. Świadectwo zgodności musi stwierdzać, że sprzęt:
  • jest zaprojektowany i wyprodukowany w taki sposób, że jest w stanie wytrzymać przewidziane obciążenia i warunki środowiskowe panujące na pokładzie statku, bez utraty jakości lub niezawodności oraz
  • nie powoduje zakłóceń działania innego sprzętu komunikacyjnego i nawigacyjnego na pokładzie statku.

Zdanie pierwsze nie dotyczy wyświetlaczy ekranowych używanych w trybie nawigacyjnym w konfiguracji systemu 3 ani elementów sprzętu używanych do wyświetlania informacji z procesora radaru w celu ich wyświetlenia na ekranie sprzętu ECDIS śródlądowego.

Artykuł 4

Badania typu

Zgodność z minimalnymi wymaganiami określonymi w art. 3 ust. 2 stwierdza się poprzez badanie typu.

Jeżeli urządzenie przejdzie badanie typu z wynikiem pozytywnym, służba techniczna wydaje świadectwo badania. Jeżeli urządzenia nie spełniają minimalnych wymagań, wnioskodawca jest powiadamiany na piśmie o przyczynach ich odrzucenia.

Artykuł 5

Wniosek o przeprowadzenie badania typu

 1. Wnioski o przeprowadzenie badania typu przed dopuszczeniem radarowej instalacji nawigacyjnej należy składać do właściwej służby technicznej.
 2. Do każdego wniosku należy załączyć następujące dokumenty
  1. dwa egzemplarze szczegółowego opisu technicznego;
  2. dwa kompletne zestawy dokumentacji instalacji i serwisu;
  3. dwa egzemplarze szczegółowej instrukcji obsługi;
  4. dwa egzemplarze skróconej instrukcji obsługi ; oraz
  5. w stosownych przypadkach dowód uprzednio wykonanych badań.
 3. W przypadku gdy wnioskodawca nie planuje, aby deklaracja zgodności na mocy dyrektywy 2014/53/UE została sporządzona równocześnie z homologacją typu, wraz z wnioskiem o przeprowadzenie badania typu składa się deklarację zgodności.

Artykuł 6

Homologacja typu

 1. Homologacji typu udziela organ właściwy zgodnie z świadectwem badania.
 2. Każdy właściwy organ lub służba techniczna wyznaczone przez organ właściwy jest uprawniony do wyboru sprzętu z serii produkcyjnej w dowolnym momencie w celu dokonania inspekcji.

Jeżeli inspekcja wykaże wady sprzętu, homologacja typu może zostać cofnięta.

Cofnięcia homologacji typu dokonuje organ, który wydał homologację.

Artykuł 7

Oznaczenia sprzętu i numer homologacji typu

 1. Każdy komponent sprzętu należy oznaczyć w sposób nieusuwalny nazwą wytwórcy, określeniem handlowym sprzętu, rodzajem sprzętu oraz numerem seryjnym.
 2. Numer homologacji typu przyznany przez właściwy organ należy przytwierdzić w sposób nieusuwalny na wyświetlaczu w taki sposób, aby był wyraźnie widoczny po instalacji sprzętu.

Elementy składowe numeru dopuszczenia: R-NN-NNN albo e-NN-NNN

R = Ren

e = Unia Europejska

NN = kod kraju homologacji typu, gdzie 01

=

Niemcy

19

=

Rumunia

02

=

Francja

20

=

Polska

03

=

Włochy

21

=

Portugalia

04

=

Niderlandy

23

=

Grecja

05

=

Szwecja

24

=

Irlandia

06

=

Belgia

25

=

Chorwacja

07

=

Węgry

26

=

Słowenia

08

=

Republika Czeska

27

=

Słowacja

09

=

Hiszpania

29

=

Estonia

11

=

Zjednoczone Królestwo

32

=

Łotwa

12

=

Austria

34

=

Bułgaria

13

=

Luksemburg

36

=

Litwa

14

=

Szwajcaria

49

=

Cypr

17

=

Finlandia

50

=

Malta

18

=

Dania

NNN = numer trzycyfrowy, ustalany przez właściwy organ.

3. Numeru homologacji typu używa się wyłącznie w połączeniu z powiązaną z nim homologacją typu.

Wytworzenie i przytwierdzenie numeru homologacji typu leży w zakresie odpowiedzialności wnioskodawcy.

Artykuł 8

Deklaracja wytwórcy

Do każdej jednostki sprzętu należy dołączyć deklarację wytwórcy.

Artykuł 9

Zmiany w sprzęcie posiadającym homologację typu

 • Wszelkie zmiany wprowadzone do sprzętu już dopuszczonego powodują wycofanie homologacji typu.

O planowanych zmianach należy pisemnie zawiadomić właściwą służbę techniczną.

 • Właściwy organ, po przeprowadzeniu konsultacji ze służbą techniczną, czy homologację typu stosuje się nadal, czy też konieczna jest inspekcja lub nowe badanie przed homologacją typu.

W razie przyznania nowej homologacji typu przypisuje mu się nowy numer homologacji typu.

Dodatek

Rys. 1: Sprzęt ECDIS śródlądowy, niezależny sprzęt podłączony do sprzętu radarowego (konfiguracja systemu 2)

Wykaz radarowych instalacji nawigacyjnych dopuszczonych do użytku.

Wykaz wskaźników prędkości skrętu dopuszczonych do użytku

 • Dokument utworzony 1 grudnia 2021
 • Autor dokumentu Igor Szyjan
 • Ostatnia modyfikacja 14 grudnia 2021
 • Autor modyfikacji Igor Szyjan
Skip to content