Eksperci i osoby kompetentne

Eksperci

Badania odbiorcze, które wymagają specjalistycznej wiedzy ze względu na złożoność systemów lub wymagany poziom bezpieczeństwa, muszą przeprowadzić eksperci. Do przeprowadzania takich testów odbiorczych upoważnione są następujące osoby lub instytucje:

  • Instytucje klasyfikacyjne, które posiadają niezbędną wiedzę specjalistyczną wewnętrzną lub które ponoszą odpowiedzialność, na podstawie udzielonego im upoważnienia, za powoływanie osób lub instytucji zewnętrznych i posiadają niezbędne systemy kontroli jakości w odniesieniu do selekcji tych osób lub instytucji;
  • Członkowie organów kontrolnych lub pracownicy właściwych organów;
  • Urzędowo zatwierdzone osoby lub instytucje posiadające uznaną wiedzę fachową w zakresie inspekcji w danym obszarze tematycznym, przy czym jednostki kontrolujące statki mogą również wydawać to zatwierdzenie jako agencje publiczne, najlepiej w oparciu o system zapewnienia jakości. Osobę lub instytucję uznaje się również za zatwierdzoną, jeżeli przeszła ona oficjalną procedurę selekcyjną, w ramach której ocenia się w szczególności posiadanie wymaganej wiedzy fachowej i doświadczenia.

Ekspert w dziedzinie tradycyjnych jednostek pływających

Osoba wyznaczona przez właściwy organ lub upoważnioną instytucję państwa członkowskiego, która ze względu na swoje wykształcenie i doświadczenie w tym zakresie posiada specjalistyczną wiedzę w dziedzinie tradycyjnych jednostek pływających i jest zaznajomiona z odpowiednimi wymaganiami i przepisami technicznymi, również odnośnie okresu występowania tradycyjnych jednostek pływających.

Osoby właściwe

Osoby właściwe są na przykład zobowiązane do przeprowadzania regularnych kontroli wzrokowych i kontrolnych inspekcji urządzeń bezpieczeństwa. Następujące osoby mogą być sklasyfikowane jako osoby właściwe:

  • Osoby, które na podstawie swojego szkolenia zawodowego i doświadczenia posiadają wystarczającą wiedzę fachową umożliwiającą ocenę konkretnych sytuacji i okoliczności, np. kapitanowie statków, funkcjonariusze ds. bezpieczeństwa w przedsiębiorstwach żeglugowych, członkowie załóg z odpowiednim doświadczeniem;
  • Przedsiębiorstwa, które na podstawie swojej regularnej pracy zdobyły wystarczającą wiedzę specjalistyczną, np. stocznie lub przedsiębiorstwa instalacyjne;
  • Producenci systemów specjalnego przeznaczenia (np. systemów gaśniczych, wyposażenia sterującego)

Terminologia

Niemiecki

Angielski

Francuski

Niderlandzki

Polski

Sachverständiger

expert

expert

erkend deskundige

ekspert

Sachkundiger

competent person

spécialiste

deskundige

kompetentna osoba

Fachfirma

competent firm

société spécialisée

deskundig bedrijf

upoważniona firma

Odbiory

W poniższej tabeli zestawiono wykaz odbiorów, w tym ich częstotliwość oraz rodzaj inspektora wymaganego do ich przeprowadzenia. Niniejsza tabela służy wyłącznie celom informacyjnym.

Przepis

Zagadnienie

Maks. przerwa między odbiorami

Kontroler

art. 6.03 ust. 5

Cylindry hydrauliczne, pompy i silniki

8 lat

Upoważniona firma

art. 6.09 ust. 3

Napędzane silnikiem urządzenia obsługi

3 lat

Kompetentna osoba

art. 7.12 ust. 11

Sterówki o regulowanej wysokości i ich urządzenia

1 rok

Kompetentna osoba

art. 7.12 ust. 12

Sterówki o regulowanej wysokości i ich urządzenia

5 lat

Ekspert

art. 8.01 ust. 2

Zbiorniki ciśnieniowe

5 lat

Ekspert

art. 13.03 ust. 5

Gaśnice przenośne

2 lata

Kompetentna osoba

art. 13.04 ust.
6 lit. a)-c)

Wbudowane systemy gaśnicze

 

Ekspert

art. 13.04 ust. 6 lit. d)

Wbudowane systemy gaśnicze

2 lata

Kompetentna osoba lub upoważniona firma

art. 13.05 ust. 9 lit. b) (aa) do (cc)

Wbudowane systemy gaśnicze

 

Ekspert

art. 13.05 ust. 9 lit. b) (dd)

Wbudowane systemy gaśnicze

2 lata

Kompetentna osoba lub upoważniona firma

art. 13.07 ust. 3

Nadmuchiwane szalupy

 

Zgodnie z instrukcją wytwórcy

art. 13.08 ust. 3

Kamizelki ratunkowe

 

Zgodnie z instrukcją wytwórcy

art. 14.12 ust. 6

Dźwigi

10 lat

Ekspert

art. 14.12 ust. 7

Dźwigi

1 rok

Kompetentna osoba

art. 17.13

Instalacje gazu płynnego

3 lat

Ekspert

art. 19.09 ust. 9

Sprzęt ratowniczy

 

Zgodnie z instrukcją wytwórcy

art. 19.10 ust. 9

Opór izolacji, uziemienie

 

Przed wygaśnięciem ważności świadectwa zdolności żeglugowej

Instrukcja ESIII13 część 3.1 lit. a) i b)

Instalacje alarmowe przeciwpożarowe

 

Ekspert

Instrukcja ESIII13 część 3.1 lit. c)

Instalacje alarmowe przeciwpożarowe

2 lata

Ekspert lub kompetentna osoba

Instrukcja ESIIII4 część .1 lit. a) i b)

Systemy instrukcji bezpieczeństwa

 

Ekspert

Instrukcja ESIIII4 część 8.1 lit. c)

Systemy instrukcji bezpieczeństwa

5 lat

Ekspert lub kompetentna osoba

Instrukcja ESIIII5

Przeciwgazowe urządzenia ostrzegawcze

Zgodnie z instrukcją wytwórcy

Ekspert lub kompetentna osoba

  • Dokument utworzony 9 grudnia 2021
  • Autor dokumentu Igor Szyjan
  • Ostatnia modyfikacja 14 grudnia 2021
  • Autor modyfikacji Igor Szyjan
Skip to content