Przepisy przejściowe w odniesieniu do jednostek pływających po Renie (rejon R)

Artykuł 32.01

Stosowalność przepisów przejściowych w odniesieniu do jednostek, które obecnie są eksploatowane

 1. Przepisy art. 32.02 do 32.04 mają zastosowanie tylko do jednostek posiadających ważne zaświadczenia o inspekcji statku uprawiającego żeglugę po Renie:
  1. po raz pierwszy wystawione zgodnie z „Przepisami dotyczącymi inspekcji statków na Renie” obowiązującymi na dzień 31 grudnia 1994 r.
  2. odnowione przynajmniej jeden raz przez dniem 31 grudnia 1994 r., lub
  3. lub które były w trakcie budowy lub w trakcie przebudowy w dniu 31 grudnia 1994 r.
 2. Przepisy art. 32.05 stosuje się do jednostek nieobjętych ust. 1.

Artykuł 32.02

Przepisy przejściowe w odniesieniu do jednostek, które są obecnie eksploatowane

 1. Jednostki, które nie są w pełni zgodne z niniejszym Standardem, muszą:
  1. być dostosowane tak, aby stały się zgodne z przepisami przejściowymi, które są wymienione w tabeli poniżej; oraz
  2. aż do dostosowania się do nich, być zgodne z „Przepisami dotyczącymi inspekcji statków na Renie” obowiązującymi od dnia 31 grudnia 1994 r.
   W przypadku wydania nowego świadectwa zdolności żeglugowej, zgodnie z definicją jednostki zawartą w art. 32.01 ust. 1, świadectwo inspekcji statku na Renie jest przedstawiane jako potwierdzenie, świadectwo inspekcji statku na Renie zostaje wycofane, a data wydania świadectwa inspekcji statku na Renie zgodnie z Przepisami dotyczącymi inspekcji statku na Renie obowiązującymi w dniu 31 grudnia 1994 r. zostaje wpisana do pozycji 52 nowego świadectwa zdolności żeglugowej w następujący sposób:
   “Świadectwo inspekcji statku uprawiającego żeglugę po Renie, zgodnie z „Przepisami dotyczącymi inspekcji statków na Renie” obowiązującymi na dzień 31 grudnia 1994 zostało wydane dnia: …”
 2. W tabeli poniżej mają zastosowanie następujące definicje:
  1. „N.Z.P.”: Przepis ten nie ma zastosowania do jednostek, które są obecnie eksploatowane, chyba że odpowiednie ich części zostały zamienione lub poddane przebudowie, to jest, przepis ten ma zastosowanie tylko do Nowo budowanych statków oraz Zamian lub Przebudowy ich części. Jeżeli istniejące części są zamieniane na części zamienne wykonane w tej samej technologii i są one tego samego typu, nie stanowi to zamiany („Z”) w rozumieniu przepisów przejściowych.
  2. ‘Wystawienie lub odnowienie świadectwa zdolności żeglugowej’: Przepis ten musi być spełniony do czasu wystawienia lub odnowienia świadectwa zdolności żeglugowej po wskazanej dacie.
 • Dokument utworzony 8 grudnia 2021
 • Autor dokumentu Igor Szyjan
 • Ostatnia modyfikacja 9 grudnia 2021
 • Autor modyfikacji Igor Szyjan
Skip to content