Techniczna Komisja Inspekcyjna

Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie

Plac Batorego 4
70-207 Szczecin
pokój nr 10A i 11

Telefon
  • 91 43 40 279 501 762 637
E-mail
  • komisja@szczecin.uzs.gov.pl

Komisja Inspekcyjna

Techniczna Komisja Inspekcyjna została powołana przez Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie, celem realizacji i wykonywania jego zadań jako organu inspekcyjnego

Dokumenty bezpieczeństwa statku

Statek może być dopuszczony do żeglugi po uzyskaniu jednego z następujących dokumentów bezpieczeństwa statku stwierdzających, że statek odpowiada wymaganiom bezpieczeństwa

Podmioty upoważnione

Organ inspekcyjny może powierzyć wykonanie określonych czynności inspekcyjnych upoważnionym w tym celu podmiotom. Podmiot upoważniony przekazuje wyniki z wykonanych czynności inspekcyjnych organowi inspekcyjnemu, który na ich podstawie wydaje zaświadczenia z przeprowadzenia inspekcji technicznej.

Minimalne wymagania techniczne mające zastosowanie do statków pływających po śródlądowych drogach wodnych rejonów 1, 2, 3 i 4

Minimalne wymagania techniczne mające zastosowanie do statków pływających po śródlądowych drogach wodnych rejonów 1, 2, 3 i 4 , objętych obowiązkiem posiadania unijnego świadectwa zdolności żeglugowej

Wyposażenie statków

Strona zawiera informacje o wyposażeniu statków

Przepisy prawne

Przepisy prawa polskiego Prawo unijne

  • Dokument utworzony 14 listopada 2021
  • Autor dokumentu bialkowski
  • Ostatnia modyfikacja 13 października 2023
  • Autor modyfikacji Justyna Gabryjałowicz
Skip to content