Minimalne wymagania i warunki badania radarowej instalacji nawigacyjnej stosowanej w żegludze śródlądowej

Artykuł 1

Zakres stosowania

Niniejsze przepisy ustanawiają minimalne wymogi techniczne i operacyjne dla radarowych instalacji nawigacyjnych stosowanych w nawigacji na pokładach statków żeglugi śródlądowej oraz warunki badania zgodności z tymi wymogami minimalnymi.

Artykuł 2

Przeznaczenie radarowej instalacji nawigacyjnej

Radarowa instalacja nawigacyjna musi ułatwiać żeglugę statku, dostarczając czytelnego obrazu radarowego jego pozycji względem boi (pław), linii brzegowych i struktur nawigacyjnych, jak również umożliwiać rzetelne i odpowiednio wczesne rozpoznanie innych statków i przeszkód wystających ponad powierzchnię wody drogi wodnej.

Artykuł 3

Wymagania minimalne

 1. Radarowe instalacje nawigacyjne muszą spełniać wymagania dyrektywy 2014/53/UE.
 2. Radarowe instalacje nawigacyjne muszą także spełniać wymagania normy europejskiej EN 302 194-1 : 2006 Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM); Radar nawigacyjny używany na śródlądowych drogach wodnych: Część 1: Właściwości techniczne i metody pomiaru.
 3. Ust. 2 powyżej nie dotyczy sprzętu ECDIS śródlądowego (hardware) wykorzystywanego w trybie nawigacyjnym w konfiguracji systemu 2 lub 3 zgodnie z wymogami normy dla ECDIS śródlądowego, część 1 pkt 5.2 w związku z częścią 4 pkt 2.2.2 lub 2.2.3, jeżeli przedkładane jest świadectwo zgodności producenta. Świadectwo zgodności musi stwierdzać, że sprzęt:
  1. jest zaprojektowany i wyprodukowany w taki sposób, że jest w stanie wytrzymać przewidziane obciążenia i warunki środowiskowe panujące na pokładzie statku, bez utraty jakości lub niezawodności oraz
  2. nie powoduje zakłóceń działania innego sprzętu komunikacyjnego i nawigacyjnego na pokładzie statku.

Zdanie pierwsze nie dotyczy wyświetlaczy ekranowych używanych w trybie nawigacyjnym w konfiguracji systemu 3 ani elementów sprzętu używanych do wyświetlania informacji z procesora radaru w celu ich wyświetlenia na ekranie sprzętu ECDIS śródlądowego.

Artykuł 4

Badania typu

Zgodność z minimalnymi wymaganiami określonymi w art. 3 ust. 2 stwierdza się poprzez badanie typu.

Jeżeli urządzenie przejdzie badanie typu z wynikiem pozytywnym, służba techniczna wydaje świadectwo badania. Jeżeli urządzenia nie spełniają minimalnych wymagań, wnioskodawca jest powiadamiany na piśmie o przyczynach ich odrzucenia.

Artykuł 5

Wniosek o przeprowadzenie badania typu

 1. Wnioski o przeprowadzenie badania typu przed dopuszczeniem radarowej instalacji nawigacyjnej należy składać do właściwej służby technicznej.
 2. Do każdego wniosku należy załączyć następujące dokumenty
  1. dwa egzemplarze szczegółowego opisu technicznego;
  2. dwa kompletne zestawy dokumentacji instalacji i serwisu;
  3. dwa egzemplarze szczegółowej instrukcji obsługi;
  4. dwa egzemplarze skróconej instrukcji obsługi ; oraz
  5. w stosownych przypadkach dowód uprzednio wykonanych badań.
 3. W przypadku gdy wnioskodawca nie planuje, aby deklaracja zgodności na mocy dyrektywy 2014/53/UE została sporządzona równocześnie z homologacją typu, wraz z wnioskiem o przeprowadzenie badania typu składa się deklarację zgodności.

Artykuł 6

Homologacja typu

 1. Homologacji typu udziela organ właściwy zgodnie z świadectwem badania.
 2. Każdy właściwy organ lub służba techniczna wyznaczone przez organ właściwy jest uprawniony do wyboru sprzętu z serii produkcyjnej w dowolnym momencie w celu dokonania inspekcji.

Jeżeli inspekcja wykaże wady sprzętu, homologacja typu może zostać cofnięta.

Cofnięcia homologacji typu dokonuje organ, który wydał homologację.

Artykuł 7

Oznaczenia sprzętu i numer homologacji typu

1. Każdy komponent sprzętu należy oznaczyć w sposób nieusuwalny nazwą wytwórcy, określeniem handlowym sprzętu, rodzajem sprzętu oraz numerem seryjnym.

2. Numer homologacji typu przyznany przez właściwy organ należy przytwierdzić w sposób nieusuwalny na wyświetlaczu w taki sposób, aby był wyraźnie widoczny po instalacji sprzętu.

Elementy składowe numeru dopuszczenia: R-NN-NNN albo e-NN-NNN

R = Ren

e = Unia Europejska

NN = kod kraju homologacji typu, gdzie 01

=

Niemcy

19

=

Rumunia

02

=

Francja

20

=

Polska

03

=

Włochy

21

=

Portugalia

04

=

Niderlandy

23

=

Grecja

05

=

Szwecja

24

=

Irlandia

06

=

Belgia

25

=

Chorwacja

07

=

Węgry

26

=

Słowenia

08

=

Republika Czeska

27

=

Słowacja

09

=

Hiszpania

29

=

Estonia

11

=

Zjednoczone Królestwo

32

=

Łotwa

12

=

Austria

34

=

Bułgaria

13

=

Luksemburg

36

=

Litwa

14

=

Szwajcaria

49

=

Cypr

17

=

Finlandia

50

=

Malta

18

=

Dania

NNN = numer trzycyfrowy, ustalany przez właściwy organ.

3. Numeru homologacji typu używa się wyłącznie w połączeniu z powiązaną z nim homologacją typu.

Wytworzenie i przytwierdzenie numeru homologacji typu leży w zakresie odpowiedzialności wnioskodawcy.

Artykuł 8

Deklaracja wytwórcy

Do każdej jednostki sprzętu należy dołączyć deklarację wytwórcy.

Artykuł 9

Zmiany w sprzęcie posiadającym homologację typu

 1. Wszelkie zmiany wprowadzone do sprzętu już dopuszczonego powodują wycofanie homologacji typu.
  O planowanych zmianach należy pisemnie zawiadomić właściwą służbę techniczną.
 2. Właściwy organ, po przeprowadzeniu konsultacji ze służbą techniczną, czy homologację typu stosuje się nadal, czy też konieczna jest inspekcja lub nowe badanie przed homologacją typu.
  W razie przyznania nowej homologacji typu przypisuje mu się nowy numer homologacji typu.

Dodatek

Rys. 1: Sprzęt ECDIS śródlądowy, niezależny sprzęt podłączony do sprzętu radarowego (konfiguracja systemu 2)

Wykaz radarowych instalacji nawigacyjnych dopuszczonych do użytku.

Wykaz wskaźników prędkości skrętu dopuszczonych do użytku

 • Dokument utworzony 8 grudnia 2021
 • Autor dokumentu Igor Szyjan
 • Ostatnia modyfikacja 14 grudnia 2021
 • Autor modyfikacji Igor Szyjan
Skip to content