Urządzenia sterowe

Artykuł 6.01

Wymogi ogólne

 1. Statki muszą być wyposażone w niezawodne urządzenie sterowe zapewniające osiągnięcie co najmniej właściwości manewrowych określonych w rozdziale 5.
 2. Urządzenia sterowe napędzane silnikowo muszą być skonstruowane w sposób uniemożliwiający niezamierzone przestawienie steru.
 3. Łączne urządzenie sterowe musi być dostosowane do stałych przechyłów statku do 15 ° oraz temperatur otoczenia od -20 °C do +50 °C.
 4. Pod względem wytrzymałościowym elementy urządzenia sterowego muszą wykazywać się odpornością na działanie wszelkich sił, którym są poddawane w trakcie normalnej eksploatacji.
  Siły występujące przy zewnętrznym oddziaływaniu na ster nie mogą ograniczyć sprawności maszyny sterowej ani jej napędu.
 5. Urządzenia sterowe muszą posiadać silnikowy napęd maszyny sterowej, jeśli wymagają tego siły potrzebne do uruchomienia steru.
 6. Maszyny sterowe z napędem silnikowym muszą być wyposażone w ochronę przeciwprzeciążeniową ograniczającą moment obrotowy napędu.
 7. Przepusty dla trzonów sterowych muszą być wykonane w sposób uniemożliwiający wydostanie się zanieczyszczających wodę smarów.

Artykuł 6.02

System napędu maszyny sterowej

 1. W przypadku maszyn sterowych z napędem silnikowym na wyposażeniu musi znajdować się drugi niezależny napęd lub dodatkowy napęd ręczny.
  W razie awarii lub zakłóceń w działaniu napędu maszyny sterowej drugi niezależny napęd lub napęd ręczny muszą zadziałać w ciągu 5 sekund.
 2. W razie gdy uruchamianie drugiego systemu napędu lub napędu ręcznego nie następuje automatycznie, musi istnieć możliwość szybkiego jego uruchomienia natychmiastową, szybką i prostą czynnością sternika.
 3. Również w razie pracy drugiego systemu napędu lub napędu ręcznego muszą być osiągnięte właściwości manewrowe zgodnie z rozdziałem 5.

Artykuł 6.03

Hydrauliczny system napędowy maszyny sterowej

 1. Do hydraulicznego systemu napędowego maszyny sterowej nie mogą być podłączone żadne inne odbiorniki energii.
 2. Zbiorniki hydrauliczne należy wyposażyć w systemy ostrzegawce kontrolujące spadek poziomu oleju poniżej najniższego dopuszczalnego dla bezpiecznej eksploatacji poziomu napełnienia.
 3. Wymiary, konstrukcja i układ rurociągów powinny w miarę możliwości wykluczać uszkodzenia mechaniczne lub szkody spowodowane ogniem.
 4. Węże hydrauliczne:
  1. dopuszczalne są wyłącznie, jeśli ich zastosowanie jest nieuniknione w celu zamortyzowania wibracji lub ze względu na swobodę ruchu elementów konstrukcyjnych;
  2. muszą być przystosowane do ciśnienia równego przynajmniej maksymalnej dopuszczalnego ciśnienia roboczego;
  3. muszą być wymieniane przynajmniej co osiem lat.
 5. Przynajmniej co osiem lat wyspecjalizowana firma dokonuje przeglądu cylindrów hydraulicznych, pomp hydraulicznych oraz silników hydraulicznych, a także silników elektrycznych, i w razie potrzeby naprawia je.

Artykuł 6.04

Źródło zasilania

 1. Urządzenia sterowe wyposażone w dwa napędy silnikowe muszą mieć co najmniej dwa źródła zasilania.
 2. Jeśli drugie źródło zasilania maszyny sterowej z napędem silnikowym nie jest stale w trybie gotowości eksploatacyjnej w czasie żeglugi, rezerwę czasową potrzebną do rozruchu zapewnia urządzenie buforowe o odpowiedniej wydajności.
 3. W przypadku elektrycznych źródeł zasilania, główne źródło zasilania urządzeń sterowych nie może zasilać żadnych innych odbiorników energii.

Artykuł 6.05

Napęd ręczny

 1. Ręczne koło sterowe nie może być obracane przy użyciu napędu silnikowego.
 2. W żadnej pozycji steru nie może dojść do wstecznego odbicia koła sterowego przy samoistnym zasprzęgleniu napędu ręcznego.

Artykuł 6.06

Urządzenia typu ster-śruba, napęd strugowodny, pędnik cykloidalny i ster strumieniowy dziobowy

 1. Elektryczna, hydrauliczna lub pneumatyczna zdalna obsługa zmiany kierunku posuwu w urządzeniach takich jak sterśruba, napęd strugowodny, pędnik cykloidalny i ster strumieniowy dziobowy wymaga zastosowania od stanowiska sterowego do śruby lub napędu strugowodnego dwóch niezależnych systemów sterowania, odpowiadających treści art. 6.01 do 6.05.
  Powyższy przepis nie ma zastosowania, jeżeli zastosowanie takich urządzeń nie jest konieczne do spełnienia właściwości manewrowych lub jest wymagane tylko przy próbie hamowania.
 2. W razie występowania dwóch lub więcej niezależnych urządzeń typu ster-śruba, napęd strugowodny lub pędnik cykloidalny drugi system sterowania nie jest wymagany, jeśli w przypadku awarii jednego z tych urządzeń statek zachowuje zdolność manewrową zgodnie z rozdziałem 5.

Artykuł 6.07

Wskaźniki i instrumenty kontrolne

 1. Pozycja steru musi być wyraźnie wyświetlona na stanowisku sterowania.
  Elektryczne wskaźniki pozycji steru muszą mieć własne zasilanie.
 2.  Stanowisko sterowania musi być wyposażone w alarm optyczny i akustyczny w celu sygnalizowania:
  1. spadku poziomu oleju w zbiorniku hydraulicznym poniżej najniższego dopuszczalnego poziomu zgodnie z art. 6.03 ust. 2 oraz spadku ciśnienia roboczego układu hydraulicznego;
  2. awarii zasilania elektrycznego sterowania;
  3. awarii zasilania elektrycznego jednostek napędowych;
  4. awarii regulatora prędkości skrętu;
  5. awarii wymaganych systemów buforowych.

Artykuł 6.08

Regulatory prędkości skrętu

 1. Regulatory prędkości obrotu i ich elementy muszą spełniać wymagania ustanowione w art. 10.20
 2. Zielona lampka sygnalizacyjna na stanowisku sterowania musi pokazywać gotowość pracy regulatora prędkości skrętu.
  Monitorowanie musi obejmować awarię, niedopuszczalne odchylenie od norm napięcia zasilania oraz niedopuszczalny spadek prędkości obrotowej żyroskopu.
 3. W razie występowania innych systemów sterowania oprócz regulatora prędkości skrętu na stanowisku sterowania musi być wyraźnie widoczne, który system jest włączony.
  Musi istnieć możliwość niezwłocznego przełączania z jednego systemu na drugi.
  Regulator prędkości skrętu nie może w żaden sposób zakłócać pracy innych systemów sterowania.
 4. Zasilanie elektryczne regulatora prędkości skrętu musi być niezależne od innych odbiorników energii.
 5. Żyroskopy, czujniki lub wskaźniki obrotu zastosowane w regulatorach prędkości skrętu muszą spełniać minimalne wymogi przepisów dotyczących minimalnych wymogów i warunków przeprowadzania prób wskaźników obrotu w żegludze śródlądowej zgodnie z przepisami załącznika 5 część II.

Artykuł 6.09

Testy

 1. Prawidłowe zainstalowanie urządzenia sterowego sprawdza organ inspekcyjny.
  W tym celu może ona zażądać następujących dokumentów:
  1. opisu urządzenia sterowego;
  2. planów i danych dotyczących napędów maszyny sterowej i układu kierowniczego;
  3. danych maszyny sterowej;
  4. schematu instalacji elektrycznej;
  5. opisu regulatora prędkości skrętu;
  6. instrukcji obsługi i konserwacji urządzenia.
 2. Działanie całego urządzenia sterowego sprawdzane jest w trakcie próby w ruchu.
  W przypadku regulatorów prędkości skrętu sprawdza się stabilne utrzymywanie prostego kursu oraz stabilne pokonywanie zakrętów.
 3. Kompetentna osoba dokonuje inspekcji urządzeń sterowych o napędzie mechanicznym:
  1. przed rozpoczęciem użytkowania;
  2. po awarii;
  3. po przebudowie lub naprawie;
  4. regularnie przynajmniej co trzy lata.
 4. Inspekcja musi obejmować przynajmniej co następuje:
  1. sprawdzenie zgodności z zatwierdzonymi projektami oraz, przy okazji inspekcji okresowych, sprawdzenie, czy wprowadzone zostały zmiany do urządzenia sterowego;
  2. próbę funkcjonalną urządzenia sterowego dla wszystkich możliwych okoliczności eksploatacyjnych;
  3. wzrokowe sprawdzenie i kontrolę szczelności komponentów hydraulicznych, w szczególności zaworów, przewodów, węży hydraulicznych, cylindrów hydraulicznych, pomp hydraulicznych i filtrów hydraulicznych;
  4. wzrokowe sprawdzenie komponentów elektrycznych, w szczególności przekaźników, silników elektrycznych i urządzeń zabezpieczających;
  5. sprawdzenie optycznych i akustycznych urządzeń sterujących.
 5. Wydaje się zaświadczenie o inspekcji podpisane przez kompetentną osobę i opatrzone datą przeprowadzenia inspekcji.
 • Dokument utworzony 7 grudnia 2021
 • Autor dokumentu Igor Szyjan
 • Ostatnia modyfikacja 9 grudnia 2021
 • Autor modyfikacji Igor Szyjan
Skip to content