Dokumenty bezpieczeństwa statku

Statek może być dopuszczony do żeglugi po uzyskaniu jednego z następujących dokumentów
bezpieczeństwa statku:

stwierdzających, że statek odpowiada wymaganiom bezpieczeństwa w zakresie:

 • budowy, jego stałych urządzeń i wyposażenia;
 • właściwości manewrowych;
 • ochrony wód, powietrza lub ochrony przed hałasem;
 • warunków sanitarnych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

W dokumencie bezpieczeństwa statku określa się także skład załogi niezbędny do zapewnienia bezpiecznej
żeglugi.

Dokument bezpieczeństwa statku wydaje oraz przedłuża termin jego ważności Dyrektor Urzędu Żeglugi
Śródlądowej na wniosek armatora.

Uznawanie dokumentów bezpieczeństwa

Uznaje się:

 • unijne świadectwo zdolności żeglugowej wydane przez właściwy organ innego niż Rzeczypospolita Polska
  państwa członkowskiego;
 • inny dokument dopuszczający statek do żeglugi wydany przez:
 • właściwy organ innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego zgodnie z obowiązującymi w
  państwach członkowskich przepisami o wzajemnym uznawaniu świadectw zdolności żeglugowej w żegludze
  śródlądowej;
 • właściwy organ państwa trzeciego zgodnie z obowiązującymi przepisami o wzajemnym uznawaniu świadectw
  zdolności żeglugowej w żegludze śródlądowej;
 • świadectwo wydane zgodnie z art. 22 Konwencji z dnia 17 października 1868 r. o żegludze na Renie, w
  brzmieniu nadanym zrewidowaną Konwencją z dnia 20 listopada 1963 r. o żegludze na Renie, zwanej dalej „Konwencją o żegludze na Renie”.

Wymagane załączniki do wydania dokumentów zostały wyszczególnione w każdym z wniosków.

Wniosek o dokonanie zmian we wspólnotowym świadectwie zdolności żeglugowej

Wniosek o wydanie unijnego świadectwa zdolności żeglugowej

Wniosek o odnowienie/przedłużenie unijnego świadectwa zdolności żeglugowej

Wniosek o dokonanie zmian w unijnym świadectwie zdolności żeglugowej

Wniosek o wydanie tymczasowego unijnego świadectwa zdolności żeglugowej

Wniosek o przedłużenie tymczasowego unijnego świadectwa zdolności żeglugowej

Wniosek o wydanie uzupełniającego unijnego świadectwa zdolności żeglugowej

Wniosek o odnowienie/przedłużenie uzupełniającego unijnego świadectwa zdolności żeglugowej

Wniosek o wydanie świadectwa pomiarowego

Wniosek o wydanie wtórnika świadectwa pomiarowego

Wniosek o dokonanie zmian w świadectwie pomiarowym

Wniosek o wydanie świadectwa zdolności żeglugowej

Wniosek o dokonanie zmian w świadectwie zdolności żeglugowej

Wniosek o przedłużenie świadectwa zdolności żeglugowej

Wniosek o wydanie uproszczonego świadectwa zdolności żeglugowej

Wniosek o dokonanie zmian w uproszczonym świadectwie zdolności żeglugowej

Wniosek o przedłużenie uproszczonego świadectwa zdolności żeglugowej

Wniosek o wydanie duplikatu

 • Dokument utworzony 13 listopada 2021
 • Autor dokumentu bialkowski
 • Ostatnia modyfikacja 31 sierpnia 2023
 • Autor modyfikacji Justyna Gabryjałowicz
Skip to content