Rejestr statku

Składający wniosek, armator przedstawia do wglądu dokumenty potwierdzające uprawnienia do władania statkiem.

Do wniosku o wpis statku do rejestru dołącza się:

 • jeżeli armator jest właścicielem albo współwłaścicielem statku – uwierzytelniony odpis
  dokumentu stwierdzającego nabycie własności lub współwłasności statku (umowa sprzedaży,
  umowa zamiany, umowa darowizny, faktura VAT lub rachunek uproszczony, prawomocne
  orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności).
 • dowód własności dołącza się do wniosku o wpis statku do rejestru wraz z dowodem
  uiszczenia opłaty skarbowej lub z adnotacją właściwego urzędu skarbowego zamieszczoną w
  dowodzie własności, że jest on zwolniony lub nie podlega tej opłacie, za wyjątkiem dowodów
  własności:
 • sporządzonych za granicą,
 • wystawionych przez przedsiębiorców, którzy uiszczają podatek od towarów i usług z tytułu
  sprzedaży statków albo na podstawie odrębnych przepisów korzystają ze zwolnienia od tego
  podatku.
 • jeżeli armator nie jest właścicielem statku – uwierzytelniony odpis dokumentu
  uprawniającego armatora do władania statkiem we własnym imieniu
 • jeżeli armatorem jest osoba prawna – dokument stwierdzający pełną jej nazwę i siedzibę oraz
  wskazujący imiona i nazwiska osób upoważnionych do działania w imieniu tej osoby
 • jeżeli statek był poprzednio wpisany do rejestru prowadzonego przez inny organ rejestrowy
  albo do rejestru za granicą – dowód wykreślenia statku z tego rejestru
 • jeżeli wniosek dotyczy wpisania statku do rejestru czasowego – dokument potwierdzający
  zgodę państwa stałego rejestru na czasowe wpisanie statku do rejestru polskiego
 • do wniosku o wpis do rejestru statku, który nie podlega obowiązkowi posiadania świadectwa
  zdolności żeglugowej – dodatkowo dołącza się opinię, uznanego przez organ prowadzący
  rejestr rzeczoznawcy, o zdolności statku do żeglugi w określonym rejonie i terminie.

We wniosku o wpis statku do rejestru należy podać TERYT zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. nr 157 z 1998r., poz. 1031 z późn. zm.)

Opłaty

Za wpis statku do rejestru:

 • bez napędu mechanicznego o iloczynie długości i szerokości statku do 20m2 – 40 zł
 • bez napędu mechanicznego o iloczynie długości i szerokości statku powyżej 20m2 – 80 zł
 • napędzie mechanicznym o iloczynie długości i szerokości statku do 20m2 – 80 zł
 • napędzie mechanicznym o iloczynie długości i szerokości statku powyżej 20m2 – 400 zł

Za dokonanie zmian wpisu w rejestrze

 • opłata wynosi – 15 zł

Za wtórnik

 • karty rejestracyjnej opłata wynosi – 20 zł
 • za wyciąg lub odpis z rejestru oplata wynosi – 15 zł

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 stycznia 2003r. w sprawie rejestru administracyjnego polskich statków żeglugi śródlądowej
(Dz.U. z 2003r. Nr 39, poz. 340 z póź. zm.).

Wniosek o wpis statku do rejestru administracyjnego polskich statków żeglugi śródlądowej

Wniosek o dokonanie zmian w dokumencie rejestracyjnym statku

Wniosek o wydanie wtórnika dokumentu rejestracyjnego

Wniosek o wydanie zaświadczenia o wpisie statku do rejestru administracyjnego polskich statków żeglugi śródlądowej

Wniosek o wykreślenie statku z rejestru

Wniosek o wydanie zaświadczenia o wykreśleniu statku z rejestru administracyjnego polskich statków żeglugi śródlądowej

Wniosek o nadanie Jednolitego Europejskiego Numeru Identyfikacyjnego (ENI)

Wniosek o wydanie zaświadczenia o nie figurowaniu statku w rejestrze administracyjnym polskich statków żeglugi śródlądowej

Wniosek o ustanowienie na statku hipoteki morskiej

Wniosek o wydanie zaświadczenia o ustanowieniu na statku hipoteki morskiej

Wniosek o wydanie zaświadczenia o nie figurowaniu wpisu hipoteki morskiej lub zastawu w rejestrze administracyjnym polskich statków żeglugi śródlądowej

Wniosek o wydanie wyciągu odpisu z rejestru

 • Dokument utworzony 13 listopada 2021
 • Autor dokumentu bialkowski
 • Ostatnia modyfikacja 18 kwietnia 2024
 • Autor modyfikacji Justyna Gabryjałowicz
Skip to content