Pełne wdrożenie RIS Dolnej Odry

Pełne wdrożenie RIS Dolnej Odry

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Nazwa projektu: Pełne wdrożenie RIS Dolnej Odry

Umowa o dofinansowanie nr POIS.03.02.00-00-0007/16-00

Projekt jest kolejnym etapem wdrażania Systemu zharmonizowanych usług rzecznych RIS. W ramach projektu zwiększony zostanie obszar objęty systemem informacji rzecznej RIS oraz poprawiona zostanie funkcjonalność już wdrożonego systemu.

Podstawowym celem projektu jest poprawa jakości aktualnie świadczonych usług RIS z wykorzystaniem najnowszych dostępnych technologii oraz opracowanie i świadczenie nowych usług zarówno dla administracji publicznej, armatorów żeglugi śródlądowej, kapitanów żeglugi śródlądowej oraz pozostałych zainteresowanych podmiotów. Wprowadzenie systemu RIS ma na celu zintegrowanie i wykorzystanie informacji płynących ze wszystkich czujników i urządzeń instalowanych na jednostce pływającej oraz dodatkowo pozyskiwaniu informacji z zewnątrz. Zważając na obowiązki jakie wynikają z przepisów żeglugowych nakładanych na kierownika statku i konieczności zapoznania się z bieżącą sytuacją hydrometeorologiczną oraz locją danego akwenu przed rozpoczęciem podróży, system RIS ułatwi dostęp do informacji oraz przyśpieszy proces decyzyjny. RIS ma na celu również zintegrowanie środowiska żeglugowego w całej Europie i zwiększenie konkurencyjności poprzez czytelny i jasny przekaz informacji pomiędzy użytkownikami z różnych krajów. Wpływa to pozytywnie na rozwój żeglugi śródlądowej i otwiera nowe zagraniczne rynki usług dla lokalnych przewoźników.

 

Projekt realizowany w latach 2016-2021

Wartość projektu: 21 402 300,73 PLN

Kwota dofinansowania z Unii Europejskiej: 19 994 944,05 PLN

Beneficjent: Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie

  • Dokument utworzony 15 czerwca 2022
  • Autor dokumentu Justyna Gabryjałowicz
  • Ostatnia modyfikacja 24 stycznia 2023
  • Autor modyfikacji Justyna Gabryjałowicz
Skip to content