RIS COMEX 2

Projekt realizowany w ramach CEF2 – Instrument Łącząc Europę – Connecting Europe Facility w perspektywie finansowej 2021-2027.

Wniosek o dofinansowanie nr 101122498 – 22-EU-TG-RIS COMEX 2

Nazwa projektu: River Information Services Corridor Management Execution 2

Akronim: RIS COMEX² 

Projekt ma na celu dalszą harmonizację i optymalizację Usług Informacji Rzecznej w Europie, stanowi kontynuacje projektu RIS COMEX realizowanego w latach 2016-2022.

W realizację projektu RIS COMEX2  zaangażowani są beneficjenci z 12 państw członkowskich Unii Europejskiej (Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Francja, Niemcy, Węgry, Holandia, Polska, Rumunia, Słowacja), partner stowarzyszony (Luxemburg), oraz partnerzy współpracujący (Szwajcaria, Serbia i Ukraina).

Zadania krajowe:

 • Integracja danych krajowych z platformą EuRIS, w tym analiza i dostosowanie krajowych usług RIS w celu dostarczenia wymaganych danych do EuRIS.
 • Integracja danych krajowych z platformą CEERIS, w tym analiza i dostosowanie krajowych usług RIS w celu dostarczenia wymaganych danych do CEERIS.
 • Opracowanie danych IENC (Inland Electronic Navigation Charts) w celu rozszerzenia zasięgu map. Dane zostaną utworzone w formacie ortofotomapy i wektorowym.
 • Analiza i koncepcja integracji RIS z portami i danymi dla kapitanów.

Realizacja projektu została podzielona na 5 pakietów zadań:

 1. WP1 – Zarządzanie projektem
 2. WP2 – Ocena aktualnego stanu
 3. WP3 – Ewolucja EuRIS
 4. WP4 – Raportowanie elektroniczne
 5. WP5 – Działania horyzontalne

Projekt realizowany w latach 2023-2027

Wartość całości projektu: 36 456 050.00  EUR

Kwota dofinansowania z Unii Europejskiej: 18 228 025.00 EUR

W tym wartość projektu dla Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie:

Wartość projektu: 1 500 000 EUR

Kwota dofinansowania z Unii Europejskiej: 750 000 EUR

Beneficjenci krajowi: Ministerstwo Infrastruktury, Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie

 • Dokument utworzony 9 lutego 2024
 • Autor dokumentu M. P.
 • Ostatnia modyfikacja 9 lutego 2024
 • Autor modyfikacji M. P.
Skip to content