ADN

Wniosek o wydanie/wymianę świadectwa eksperta ADN

Złożenie wniosku z następującymi załącznikami:

  • do wglądu dowód osobisty,
  • 2 zdjęcia o wymiarach 2 cm x 2,5 cm,
  • wyciąg pływania sporządzony na podstawie zapisów w żeglarskiej książeczce pracy (w przypadku eksperta ADN ds. gazów lub ds. przewozu chemikaliów),
  • oryginał poprzedniego świadectwo eksperta ADN
  • zaświadczenie o ukończeniu kursu z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych.

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 września 2012 r. w sprawie egzaminów dla ekspertów do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych statkami żeglugi śródlądowej
(Dz. U. 2012 poz. 1045)

  • Dokument utworzony 25 sierpnia 2023
  • Autor dokumentu Justyna Gabryjałowicz
  • Ostatnia modyfikacja 25 sierpnia 2023
  • Autor modyfikacji Justyna Gabryjałowicz
Skip to content