Zaproszenie do złożenia oferty na świadczenie usługi cateringowej (powtórzenie)

Nr sprawy: Sz-351-082/2023

Zapraszamy do złożenia oferty na świadczenie usługi cateringowej podczas konferencji RIS Week Polska, która odbędzie się w dniach 27-30 czerwca 2023 r. w budynku Politechniki Morskiej w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 1/2, 70-500 Szczecin (powtórzenie)

Oferta powinna składać się z poniższych dokumentów:
1. Wypełniony formularz (wzór formularza znajduje się poniżej),
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru.

Oferty należy złożyć do dnia 24.05.2023 r. do godziny 12:00:
– mailowo, na adres: zamowienia@szczecin.uzs.gov.pl (skany dokumentów), lub
– osobiście, lub za pomocą poczty tradycyjnej na adres: pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin (sekretariat pok. 29)
Za termin dostarczenia oferty uważa się termin wpłynięcia do urzędu.

Prosimy o dokładne zapoznanie z OPZ (opisem przedmiotu zamówienia), oraz Zaproszeniem do złożenia oferty.
Oferty niekompletne, niespełniające warunków „Zaproszenia”, wypełnione błędnie, lub dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.

Pliki do pobrania:

Zaproszenie do złożenia oferty,
Załącznik nr 1 do zaproszenia – OPZ,
Załącznik nr 2 do zaproszenia – Formularz ofertowy,
Załącznik nr 3 do zaproszenia – Projekt umowy.

  • Dokument utworzony 15 maja 2023
  • Autor dokumentu R.Z.
  • Ostatnia modyfikacja 26 maja 2023
  • Autor modyfikacji R.Z.
Skip to content