Pilotażowe wdrożenie RIS Dolnej Odry

Pilotażowe wdrożenie RIS Dolnej Odry projekt nr 2010-PL-70206-P

Projekt zrealizowany w latach 2011-2013 współfinasowany z funduszy TEN-T

Nazwa projektu: Pilotażowe wdrożenie RIS Dolnej Odry

Numer projektu:  nr 2010-PL-70206-P projekt współfinansowany z funduszu TEN-T

Realizacja projektu na mocy Decyzji Komisji Europejskiej z dnia 10.12.2012 r. nr C(2012)9020) wdrożono system na podstawowym, wymaganym przez Dyrektywę 2005/44/WE Parlamentu Europejskiej poziomie.

 

Projekt  Pilotażowe wdrożenie RIS nr 2010-PL-70206-P (I etap kompleksowej budowy systemu zharmonizowanych usług rzecznych RIS) został podzielony na 3 zadania:

  1. Zadanie nr 1 – opracowanie studium wykonalności oraz programu funkcjonalno-użytkowego pilotażowego wdrożenia RIS Dolnej  Odry.
  2. Zadanie nr 2 – Pilotażowe wdrożenie RIS Dolnej Odry – w tym budowa Centrum RIS.
  3. Zadanie nr 3 – Weryfikacja realizacji pilotażu RIS Dolnej Odry.

W ramach zadania nr 1 opracowano w roku 2011 studium wykonalności, a w roku 2012 program funkcjonalno-użytkowy.

Zadanie nr 2 podzielone zostało na trzy etapy:

  • Budowa  łodzi inspekcyjno- pomiarowej – zrealizowano w roku 2012,
  • Dostawy niezbędnego sprzętu – zrealizowano w roku 2012,
  • Realizacja pilotażowego wdrożenia RIS Dolnej Odry – zakończono 2013r

Zadanie nr 3 – wykonano zewnętrzny audyt projektu Pilotażowe wdrożenie RIS.

 

Projekt został zakończony w grudniu 2013 roku

Wartość projektu: 7 280 000 EUR

Kwota dofinansowania z Unii Europejskiej: 1 600 000 EUR

Beneficjent: Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

Podmiot Odpowiedzialny za realizację: Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie

  • Dokument utworzony 15 czerwca 2022
  • Autor dokumentu Justyna Gabryjałowicz
  • Ostatnia modyfikacja 24 stycznia 2023
  • Autor modyfikacji Justyna Gabryjałowicz
Skip to content