BIP Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie

Biuletyn Informacji Publicznej

Godziny pracy

Godziny urzędowania Urzędu Żeglugi Śródlądowej od poniedziałku do piątku w godz. 07.30 – 15.30 w sobotę i w niedzielę nieczynne

Władze

Dyrektorem Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie jest dr inż. Piotr Durajczyk Dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej jest terenowym organem administracji publicznej w zakresie żeglugi śródlądowej podległy bezpośrednio Ministrowi Infrastruktury i Rozwoju. Dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej, w zakresie swego działania, podejmuje decyzje administracyjne i postanowienia. W czasie nieobecności dyrektora Urzędu zastępuje go wyznaczony przez niego pracownik. Organizację […]

Statut

Zarządzenie nr 32 Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Pobierz Statut Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie Pobierz

Struktura organizacyjna

Zarządzeniem nr 03/2013 Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie z dnia 9 kwietnia 2013 r. nadano nowy Regulamin Organizacyjny, na podstawie którego określono schemat organizacyjny, zadania urzędu oraz zakres działania pracowników i dyrektora urzędu.

Podstawa prawna

Dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie jest terenowym organem administracji żeglugi śródlądowej działającym na podstawie ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz.U. z 2006 r. Nr 123, poz. 857, z późn. zm.). Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie stanowi wyodrębniony organizacyjnie zespół ludzi i środków powołany do realizacji kompetencji Dyrektora Urzędu Żeglugi […]

Rejestry, ewidencja, archiwa

Zgromadzony zbiór dokumentacji w Urzędzie Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie stanowią akta z lat 1961 ? 2008, dotyczące m. in.: wykonywania nadzoru nad bezpieczeństwem żeglugi śródlądowej, prowadzenia inspekcji statków, wydawania dokumentów rejestracyjnych, wydawania dokumentów kwalifikacyjnych, świadectw zdolności żeglugowej, żeglarskich książeczek pracy, wykonywania kontroli nad przestrzeganiem przepisów dotyczących żeglugi na śródlądowych drogach wodnych, w portach, przystaniach i […]

Załatw sprawę

Wszystkie sprawy skierowane do Urzędu realizowane są niezwłocznie w trybie Kodeksu postępowania administracyjnego.

Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne.

Majątek Urzędu

Ogłoszenie o przetargu publicznym Organizator przetargu ? Dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie ogłasza sprzedaż zbędnych i zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego w trybie przetargu publicznego, tj. łodzi motorowo-inspekcyjnej Inspektor-61. Przetarg publiczny odbywa się na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21.10.2019r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz.U. z […]

Sprawozdania finansowe

Sprawozdania finansowe Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów i Rozwoju z dnia 13 września 2019 roku w sprawie rachunkowości oraz planu kont dla budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających swoją siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.2017.1911).

Skip to content