Pełne wdrożenie RIS Dolnej Odry ? prace przygotowawcze

Pełne wdrożenie RIS Dolnej Odry – prace przygotowawcze, 7.5-15

Projekt zrealizowany w latach 2013-2015 w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.

Nazwa projektu: Pełne wdrożenie RIS Dolnej Odry – prace przygotowawcze

Nr  Umowy POIS.07.05.00-00-009/14-00 z dnia 07.09.2015r.

 

Projekt jest kolejnym etapem wdrażania Systemu zharmonizowanych usług rzecznych RIS.

W ramach realizacji projektu przygotowawczego (II etap kompleksowego projektu) opracowano następujące dokumenty:

  1. Zadanie nr 1 – Koncepcja programowo-przestrzenna dla zadania „Budowa infrastruktury technicznej wraz zapleczem administracyjnym dla Pełnego wdrożenia RIS”
  2. Zadanie nr 2 –  Studium Wykonalności Pełnego wdrożenia RIS,
  3. Zadanie nr 3 – Program Funkcjonalno-Użytkowy Pełnego wdrożenia RIS Dolnej Odry,
  4. Zadanie nr 4 –  Opracowanie koncepcji oraz założeń projektowych w ramach dostosowania systemu monitoringu wizyjnego Pilotażowego wdrożenia RIs Dolnej Odry z uwzględnieniem funkcjonalności kompleksowej ochrony mienia do potrzeb wynikających z rozszerzenia obszaru monitorowania objętego pełnym wdrożeniem RIS Granicznego i Dolnego Odcinka Odry,
  5. Zadanie nr 5 – Opracowanie Koncepcji zintegrowanego systemu łączności radiowej VHF/AIS/DGPS oraz szerokopasmowej transmisji danych na obszarze Pełnego Wdrożenia RIS Granicznego i Dolnego Odcinka Odry z uwzględnieniem modernizacji i adaptacji infrastruktury dostarczonej w ramach wdrożenia pilotażowego.

 

Projekt został zakończony w  grudniu 2015 roku

Wartość projektu: 2 973 413 PLN

Kwota dofinansowania z Unii Europejskiej: 2 572,401,05 PLN

Beneficjent: Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie

  • Dokument utworzony 15 czerwca 2022
  • Autor dokumentu Justyna Gabryjałowicz
  • Ostatnia modyfikacja 24 stycznia 2023
  • Autor modyfikacji Justyna Gabryjałowicz
Skip to content