A A A _Drukuj

Dokumenty bezpieczeństwa statku

Statek może być dopuszczony do żeglugi po uzyskaniu jednego z następujących dokumentów bezpieczeństwa statku:

 

unijnego świadectwa zdolności żeglugowe       <<<  zobacz więcej  >>>

unijnego tymczasowego świadectwa zdolności żeglugowej       <<<  zobacz więcej  >>>>

świadectwa zdolności żeglugowej      <<< zobacz więcej >>>

 

stwierdzających, że statek odpowiada wymaganiom bezpieczeństwa w zakresie:

  • budowy, jego stałych urządzeń i wyposażenia;
  • właściwości manewrowych;
  • ochrony wód, powietrza lub ochrony przed hałasem;
  • warunków sanitarnych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

W dokumencie bezpieczeństwa statku określa się także skład załogi niezbędnydo zapewnienia bezpiecznej żeglugi.

Dokument bezpieczeństwa statku wydaje oraz przedłuża termin jego ważnościdyrektor urzędu żeglugi śródlądowej na wniosek armatora.

 

Uznawanie dokumentów bezpieczeństwa

Uznaje się:

  • unijne świadectwo zdolności żeglugowej wydane przez właściwy organinnego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego;
  • inny dokument dopuszczający statek do żeglugi wydany przez:
  • właściwy organ innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiegozgodnie z obowiązującymi w państwach członkowskich przepisamio wzajemnym uznawaniu świadectw zdolności żeglugowej w żegludze śródlądowejwłaściwy organ państwa trzeciego zgodnie z obowiązującymi w państwachczłonkowskich przepisami o wzajemnym uznawaniu świadectwzdolności żeglugowej w żegludze śródlądowej;świadectwo wydane zgodnie z art. 22 Konwencji z dnia 17 października1868 r. o żegludze na Renie, w brzmieniu nadanym zrewidowaną Konwencją z dnia 20 listopada 1963 r. o żegludze na Renie, zwanej dalej  „Konwencją o żegludze na Renie”.

 

 

 

projektowanie stron SSI - projektowanie stron